Ut­bild­ning: Bli en bätt­re fis­ka­re och jä­ga­re

Mas­sor av kur­ser för dig som vill vi­da­re­ut­bil­da dig!

Jakt & Fiske - - Innehåll - MAR­CUS NY­BERG

Som jä­ga­re el­ler fis­ka­re blir man ald­rig fullärd och då är det väl­digt bra att det finns en hel del kur­ser man kan för­kov­ra sig med.

Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det och Jä­gar­nas Riks­för­bund har ett di­gert ut­bud och kur­ser­na ar­ran­ge­ras över hela vårt av­långa land. Dess­utom ar­ran­ge­rar jakt­bu­ti­ker kur­ser i allt från hand­ladd­ning till styck­ning.

När det hand­lar om fis­ke är Stu­di­e­främ­jan­det ak­ti­va och er­bju­der bland an­nat flug­bind­ning­s­och gädd­fis­ke­kur­ser. För att hit­ta en kurs som pas­sar just dig så är det ba­ra att hål­la koll via in­ter­net där kur­ser dy­ker upp titt som tätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.