Tips Ex­per­tens bästa hund­tips

Jakt & Fiske - - Innehåll -

1 Se till att hun­den har en sta­bil grund­lyd­nad. Sä­ger du sitt ska hun­den sit­ta, var be­stämd. Fö­ra­re ska sty­ra hun­den och in­te tvärtom. Gå gär­na lyd­nads­kur­ser.

2 Trä­na myc­ket kon­di­tion, sär­skilt vik­tigt för vild­svins­hun­dar. Blir hun­den trött är det stör­re risk att den gör nå­got fel så att den ska­dar sig. Jag tycker att vat­ten­trä­ning är den bästa och mest skon­sam­ma kon­di­tions­trä­ning­en för hun­den.

3 Skaf­fa re­flex­väst el­ler en sä­ker­hets­väst. Många hun­dar kan miss­tas för vildsvin el­ler rä­var. Det har bli­vit van­li­ga­re med hun­dar som blir skjut­na i sam­band med, fram­för allt, vildsvins­jakt.

4 Ja­ga in hun­den en­sam. Se till att mar­ken är helt tom på and­ra hun­dar när du släp­per.

5 Be­lö­ning är vik­ti­ga­re än ti­den som hun­den dri­ver. För­sök att kom­ma till skott så fort som möj­ligt ef­tersom hun­den ut­veck­las med be­lö­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.