Erik och alplän­dern Ulf

Att skaf­fa hund var själv­klart för Erik Gustafs­son när jä­garex­a­men var av­kla­rad.Men visst in­ne­bär det även en hel del ar­be­te.

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT: MAR­CUS NY­BERG FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Gans­ka snart ef­ter att Erik Gustafs­son ha­de ta­git jä­garex­a­men så skaf­fa­de han sig även en jakt­hund. Att han är upp­vux­en med hun­dar i fa­mil­jen spe­la­de gi­vet­vis in i be­slu­tet.

Va­let föll på en Al­pen­län­di­sche dachs­brac­ke en ras som är känd för sin sto­ra jakt­lust.

– Fick fle­ra tips, obe­ro­en­de av varand­ra, om att det­ta är en bra hund som kan ja­ga det mesta. Duk­ti­ga i sko­gen och tryg­ga i hem­met. Det var dock ing­en som sa att de är så en­vi­sa, sä­ger Erik om sin hund Uf­fe.

Det han fram­för allt gil­lar med ho­nom är att han är lugn i oli­ka ty­per av mil­jö­er vil­ket är ett mås­te om man bor centralt i Stock­holm.

– Han fin­ner sig i det mesta. Inga pro­blem att åka buss med ho­nom el­ler att sit­ta på en ute­ser­ve­ring. Har dock märkt att han är li­te mörk­rädd när vi är ute på lan­det. Kanske in­te är värl­dens bästa egen­skap hos en jakt­hund, sä­ger Erik.

För­u­tom an­sva­ret som till­kom­mer när man blir hundä­ga­re föl­jer även öka­de kost­na­der. Sär­skilt om hund­da­gis är ett mås­te när släkt och fa­milj bor an­nor­stä­des.

Erik har in­te ve­lat räk­na ef­ter hur myc­ket Uf­fe har kostat to­talt un­der si­na två lev­nads­år men kon­sta­te­rar att des­sa peng­ar spa­ras in på an­nat håll i och med en nå­got änd­rad livs­stil. Men en hel del peng­ar hand­lar det om, sär­skilt för en vild­svins­hund.

Prak­tiskt val

Vad gäl­ler jak­ten har Erik valt att för­sö­ka få Uf­fe att ja­ga en­dast vildsvin och älg. Be­slu­tet kring det­ta var li­ka prak­tiskt som en­kelt.

– Vi har en hund i jakt­la­get som är duk­tig på rå­djur och vi be­höv­de en vild­svins­hund och där­för har jag gjort på det­ta sätt, sä­ger Erik.

För­ra året var det pre­miär för Uf­fe att tes­ta på sin jakt­lust. Då ha­de han hun­nit bli ett år vil­ket Erik tyck­te var en bra ål­der för att kö­ra igång på all­var.

Vad han in­te viss­te var att med hundä­gan­det kom­mer även att man får ut­stå en mängd råd från självut­nämn­da ex­per­ter. Och al­la sä­ger oli­ka.

– Det finns li­ka många ex­per­ter som det finns råd. Har bland an­nat fått hö­ra att hun­den redan är för­störd ef­tersom jag skul­le ha släppt ho­nom redan när han var fy­ra må­na­der. Det blir nå­got trött­samt i läng­den, sä­ger Erik.

Svår som­mar

Uf­fe har släppts i vild­svins­hägn någ­ra gång­er och det märks att han ut­veck­las i takt med att mo­det väx­er.

– Han var li­te feg i bör­jan men jag tycker

att han har kax­at till sig nu. Känns som för­ra året var ett bra upp­lär­nings­år. Ska bli rik­tigt spän­nan­de att föl­ja ho­nom i höst.

Erik och Uf­fe har även gått ett an­tal spår- och ef­ter­söks­kur­ser, men nå­got spår­prov har än­nu in­te gjorts.

– Jag ha­de tänkt gö­ra det i som­mar men det var­ma och tor­ra väd­ret har gjort det omöj­ligt, sä­ger Erik.

Gil­lar in­te vis­sa hun­dar

Allt är dock in­te guld och grö­na sko­gar med Uf­fe. För­u­tom en­vis­he­ten är han även ga­len i Si­be­ri­an Hu­skys, på ett då­ligt sätt.

– Nå­got mås­te ha hänt i rast­går­den, för han tål verk­li­gen in­te Si­be­ri­an Hu­skys. Jag vet in­te vad det be­ror på. Hans en­vis­het har även gjort att jag och Kaj­sa (sam­bon) har för­lo­rat kam­pen om sof­fan. När vi sit­ter i den ska han lig­ga mel­lan oss och bli kli­ad li­te här och var, sä­ger Erik.

1 ok­to­ber är det dags för Uf­fe att dra igång sitt and­ra jak­tår på Sö­der­törn och det lär bli åt­skil­li­ga fler om han slip­per ska­dor och sjuk­do­mar.

för vildsvin. Uf­fe har ett stort in­tres­se

Trots nå­got upp­skru­vat tem­pe­ra­ment kan Uf­fe även ta det lugnt ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.