Krö­ni­ka

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Vi, och sä­kert du ock­så, har för­stås tjyv­star­tat med bock­jakt 16 au­gusti (pre­cis när den här tid­ning­en gick till tryck), men det är nu jak­tå­ret drar igång på all­var. Det är nu samt­li­ga ej jakt­re­la­te­ra­de öv­ning­ar är som bort­blåsta ur ka­len­dern.

Se­na mid­da­gar med trev­li­ga gran­nar bort­ra­tio­na­li­se­ras till för­mån för ti­di­ga morg­nar med trev­li­ga jakt­kam­ra­ter, varmt kaf­fe på pas­set och idogt ki­san­de i ki­ka­ren för att upp­täc­ka rö­rel­ser i god tid i sko­gen. Och när man har sut­tit där på älg­pas­set i häl­lan­de regn i sex tim­mar ut­an att se an­nat än mygg, det är då tan­kar­na kom­mer… Tänk om man ba­ra fick ja­ga så­na där gi­gan­tis­ka äl­gar som de har i USA och Ka­na­da. Ba­ra en gång i li­vet.

Vi har fak­tiskt ta­git upp den här frå­gan med många jakt­kam­ra­ter bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands, frå­gan ”Vil­ken är din dröm­jakt?” och al­la har sva­rat oli­ka, men med en sak ge­men­samt: ”Dröm­jak­ten” är all­tid ut­om­lands. Var­för då, sä­ger vi nu? Tänk på all jakt som finns i Sve­ri­ge, vi ha­de vå­ra vän­ner och jakt­gui­der från Skott­land på be­sök i vå­ras (läs mer om det på si­dor­na 42-46), och ba­ra bil­re­san längs E4:an från Skå­ne till Stock­holm er­bjöd fler viltar­ter än vad de som är yr­kes­jä­ga­re ser på ett helt år hem­ma i Skott­land. De und­ra­de fak­tiskt var­för vi re­ser till dem där det i stort sett ”ba­ra” finns kron­hjort.

I vårt av­långa Sve­ri­ge har vi allt från få­gel­jakt av al­la möj­li­ga sor­ter, via rå­djur, vildsvin, dov- och kron­hjort till älg och björn­jakt – och till sa­ken hör det in­te helt ovik­ti­ga att jakt är en folk­rö­rel­se i Sve­ri­ge. På de all­ra fles­ta plat­ser ut­om­lands kos­tar det orim­li­ga peng­ar att få del­ta i jakt på till ex­em­pel de där gi­gan­tis­ka äl­gar­na. I Sve­ri­ge kan det i och för sig va­ra svårt att kom­ma med i ett jakt­lag, men där­ef­ter hand­lar det in­te om sto­ra peng­ar.

Så nästa gång du sit­ter där på pas­set, kaf­fet är slut och hund­pej­len vi­sar att allt hän­der tre kilo­me­ter från dig, dröm dig bort till en dröm­jakt på li­te när­ma­re håll. Allt finns på hem­ma­plan.

De möj­lig­he­ter till storviltsjakt som finns i Sve­ri­ge kos­tar skjor­tan ut­om­lands – glöm ald­rig det .

Mar­cus Eng­ström, Da­ni­el Fro­din och Mar­cus Ny­berg ja­gar gär­na i flock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.