Gui­de: Prak­tis­ka pick­uper

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Nis­san Na­va­ra ge­ne­ra­tion tre kom 2015 och drivs av en 2,3-li­ters die­sel­fy­ra från Re­nault. Ing­et kons­tigt med det då de två fö­re­ta­gen har hång­lat med varand­ra i många år. Nya Na­va­ra re­vo­lu­tio­ne­ra­de seg­men­tet ge­nom att i stäl­let för blad­fjäd­rar bak an­vän­da sig av skruv­fjäd­rar där för­de­len är bätt­re väg­be­te­en­de med mju­ka­re gång, och än­då tål den myc­ket last.

In­tres­set för fem­sit­si­ga, fyr­hjuls­driv­na pick­uper har ökat och de an­vänds som fir­ma­bi­lar, fa­mil­je­bi­lar el­ler i kom­bi­na­tion. VW Ama­rok är bäst­säl­ja­re med Na­va­ra som god tvåa och Ford Rang­er på tred­je plats. Fler del­ta­ga­re finns och än­nu fler vill va­ra med. Dit hör Re­nault som be­slu­tat att ta hit Alas­kan – en bil som är en Na­va­ra med Re­nault-em­blem. Mo­tor­huv, skär­mar samt front och bak­ljus är det som skil­jer för­u­tom mär­ket på rat­ten. I öv­rigt kan de be­skri­vas som enäggstvil­ling­ar. De kos­tar till och med li­ka myc­ket om man väl­jer samma ut­rust­nings­grad och mo­tor­styr­ka. De fles­ta väl­jer den star­ka­re 190-häs­ta­ren och får då sjuväx­lad au­to­mat­lå­da.

Mer­ce­des X-klass är den ny­as­te i fa­mil­jen, även den med samma ge­ner som Na­va­ra. Mer­ce­des har slängt ut den bil­li­ga­re Nis­san-in­red­ning­en och er­satt det med sin egen de­sign­fi­lo­so­fi. Knap­par och reg­lage samt in­stru­ment, skärm och gräns­snitt är väl­be­kant för Mer­ce­des­fö­ra­re. Det ger för­stås en mer ex­klu­siv käns­la och Mer­ce­des kal­lar den just pre­mi­um­pick­up. Men att rat­ten ba­ra kan ju­ste­ras i höjd pre­cis som i si­na ”fat­ti­ga­re” sys­kon och att stolsvär­men är pla­ce­rad på ”franskt vis” vid si­dan av sto­len känns så­där. Na­va­ra och Alas­kan har stolsvär­me­knap­par­na bakom väx­el­väl­ja­ren. Be­tyd­ligt enkla­re att hit­ta och för­stå.

Mer­ce­des byg­ger ut

Men Mer­ce­des har gjort mer. De har byggt en sju cen­ti­me­ter bre­da­re ka­ross och bred­dat spår­vid­den med sex cen­ti­me­ter.

Det in­ne­bär ock­så att bred­den in­vän­digt är nå­got bätt­re. En­ligt vår la­ser­mä­ta­re två cen­ti­me­ter fram och fem cen­ti­me­ter i bak­sä­tet. Ett bak­sä­te där dy­nan ock­så är någ­ra cen­ti­me­ter läng­re och i rätt­vi­sans namn li­te be­kvä­ma­re. Ju­s­te­rings­må­nen för fö­rar­sto­len och tak­höj­den är dock de­sam­ma. Bred­den mel­lan hjul­hu­sen på fla­ket är sju cen­ti­me­ter bre­da­re än Na­va­ra/Alas­kan vil­ket gör

att en last­pall går in på bred­den. Bi­lar­na är för­vil­lan­de li­ka men tit­tar man när­ma­re på X-klass skil­jer det näs­tan öve­rallt när man grans­kar ka­ros­sen. Dör­rar, skär­mar fram och bak samt mo­tor­huv och front skil­jer, mar­gi­nellt – men det skil­jer. Li­te för­vå­nan­de kan man tyc­ka då den ge­ne­rel­la nyt­tan in­te är stör­re, ut­om vad gäl­ler sä­ker­he­ten där X-Klass fått fem stjär­nor i Eu­ro NCAP mot fy­ra för Na­va­ra/Alas­kan. Al­la fy­ra ka­te­go­ri­er som räk­nas (skydd för vux­na, barn, fot­gäng­a­re och fö­rar­stöd­sy­stem) har hög­re pro­cent­sats i sä­ker­hets­be­döm­ning­en. X-Klass har au­tobroms som även de­tek­te­rar fot­gäng­a­re me­dan de and­ra två har bromsas­si­stans. Skill­na­den är att ak­tiv au­tobroms stan­nar me­dan as­si­sten­ten kan und­vi­ka och/el­ler mild­ra en krock, och den strun­tar helt i ir­ran­de fot­gäng­a­re.

Tre av de he­tas­te flak­för­sed­da bi­lar­na just nu har samma mam­ma. Helt nya Mer­ce­des X-Klass, Re­nault Alas­kan och Nis­san Na­va­ra. Det är den sist­nämn­da som är ro­ten till allt gott, el­ler mam­man om vi ska kal­la den för det. Och al­la tre är ut­märk­ta jakt­kam­ra­ter!

TEXT: JO­NAS BORGLUND FOTO PATRIK LINDGREN

Att väl­ja Alas­kan fö­re Na­va­ra ver­kar fel­tänkt när Alas­kan har sämre ga­ran­ti­pa­ket. Den är ock­så 42 000 kro­nor dy­ra­re, trots att ock­så Re­nault kör kam­panjpris.

Ak­tiv au­tobroms upp­ges kom­ma se­na­re un­der 2018.

Mo­tor, väx­ellå­da, driv­ning och hju­lupp­häng­ning­ar är de­sam­ma, lik­som det mesta av sä­ker­hets­sy­ste­men med bland an­nat sju krock­kud­dar, med den skill­na­den att X-Klass har fil­var­nings­sy­stem där rat­ten ska­kar om man by­ter fil ut­an att an­vän­da blin­ker.

Bätt­re lju­di­so­le­rad

Kör­in­tryc­ken från de tre bi­lar­na är i det när­mas­te iden­tis­ka, X-Klass ver­kar dock nå­got bätt­re lju­di­so­le­rad från mo­torn och kräng­er in­te li­ka myc­ket vid tuf­fa­re kurv­tag­ning vil­ket man kan till­skri­va den bre­da­re spår­vid­den.

Bästa köp av des­sa tre ”samma mam­ma-bi­lar” an­ser vi va­ra ori­gi­na­let – Na­va­ra. Den har fem års fa­briks­ga­ran­ti och den säljs till kam­panjpris i ful­l­ut­rus­tat Tekna-ut­fö­ran­de för oslag­ba­ra 324 900 kro­nor, in­klu­si­ve moms. Det är 10 000 kro­nor mer än vad den bil­li­gas­te, men skap­ligt väl­ut­rus­ta­de X-Klass Progressive Edition kos­tar – ut­an moms (315 900 kro­nor), men å and­ra si­dan har X-Klass bätt­re sä­ker­hets­ut­rust­ning och det kan så klart va­ra ovär­der­ligt i skarpt lä­ge. Se­dan finns en di­ger till­be­hörs­lis­ta att krys­sa i. Vad an­nars, det är ju än­då en Mer­ce­des.

Att väl­ja Alas­kan fö­re Na­va­ra ver­kar fel­tänkt när Alas­kan har sämre ga­ran­ti­pa­ket. Den är ock­så 42 000 kro­nor dy­ra­re, trots att även Re­nault kör kam­panjpris. De re­spek­ti­ve kam­pan­jer­na sträc­ker sig kvar­tals­vis och hur de ser ut ex­akt när du lä­ser det­ta är dolt i stjär­nor­na när det­ta skrivs.

Rikt­pri­set för Na­va­ra i Tek­naut­fö­ran­de är 310 465 kro­nor ut­an moms och i ske­net av det­ta är in­te X-Klass över­pri­sad alls, men det känns som om Nis­san för det mesta kör kam­panjpri­ser. Även den Na­va­ra Trek -10 vi kör här rul­lar med kam­panjpris på 309 990 kro­nor ut­an moms.

Ro­bust bygg­da

Var­ken Mer­ce­des el­ler Re­nault slår ori­gi­na­let Na­va­ra. In­te så länge Na­va­ra säljs till kam­panjpris i al­la fall, och det hin­tas om att det kom­mer va­ra röd prislapp även fort­sätt­nings­vis. Mer­ce­des är ut­an tve­kan den bätt­re bi­len med mer lju­di­so­le­ring och bätt­re sä­ker­hets­sy­stem samt bak­sä­te. Dess­utom är den bre­da­re i ku­pén och mel­lan hjul­hu­sen på fla­ket. Men var­för har den inga stänk­skydd? En sak vi ir­ri­te­ra­de oss på då fot­ste­gen blev väl­digt le­ri­ga. Re­nault Alas­kan då? Vi und­rar li­te hur man tänkt då den in­te till­för nå­got mer än Na­va­ra, sna­ra­re tvärtom med sva­ga­re ga­ran­ti­pa­ket och hög­re pris.

Att al­la tre är ro­bust bygg­da och kom­mer ut­fö­ra si­na jobb länge rå­der det dock ing­et tvi­vel om.

Bra bi­lar att ha med sig på jakt­mar­ken, även om fla­ken är i mins­ta la­get för älg­jak­ten …

Bre­da­re, tys­ta­re och snyg­ga­re. Och be­tyd­ligt dy­ra­re än de and­ra.

Nis­san Na­va­ra står som grund för bå­de Mer­ce­des X-klass och Re­nault Alas­kan. Prak­tis­ka lös­ning­ar som las­tav­de­la­re och lås­bart lock över fla­ket. Om man­nen på fla­ket är kvar där un­der än i dag vet vi ty­värr in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.