Vil­to­lyc­kor ska kart­läg­gas

Tra­fik­ver­ket kart­läg­ger väg­sträc­kor för att minska vilto­lyc­kor­na. Mål­sätt­ning­en är att hal­ve­ra den­na typ av olyc­kor.

Jakt & Fiske - - Krönika -

Nu star­tar en kart­lägg­ning av vilto­lyc­kor­na på lan­dets al­la vägar. Vil­to­lycks­rå­det, som styrs av Po­li­sen och Tra­fik­ver­ket, kon­trol­le­rar var och hur olyc­kor­na har gått till och de­ras stu­die ska se­dan an­vän­das för att fö­re­byg­ga fram­ti­da olyc­kor.

– Vår mål­sätt­ning är att vi åt­minsto­ne på sikt ska hal­ve­ra an­ta­let vil­to­lyc­kor jäm­fört med vad det är nu, så det kom­mer att gö­ra stor skill­nad, sä­ger An­ders Sjölund, na­tio­nell sam­ord­na­re för na­tur­frå­gor på Tra­fik­ver­ket.

35 000 vil­to­lyc­kor rap­por­te­rats in till po­li­sen i lan­det och i snitt dör mel­lan fem och tio per­so­ner om året till följd av det.

Van­li­gast är olyc­kor med rå­djur och ef­ter det äl­gar och vildsvin.

De åt­gär­der som kan vid­tas för att minska vilto­lyc­kor­na är ex­em­pel­vis säk­ra pas­sa­ger för dju­ren, var­nings­sy­stem där en skylt blin­kar om djur finns i när­he­ten el­ler vilt­stäng­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.