Se vad som göm­mer sig un­der bå­ten

Jakt & Fiske - - Krönika -

FRÅN GARMIN kom­mer nu en ny typ av eko­lod som tack va­re sin ak­ti­va skan­nings­ka­pa­ci­tet vi­sar bil­der och rö­rel­ser så tyd­ligt att det även är möj­ligt att skil­ja mel­lan oli­ka fiskar­ter. Panop­tix Li­ve­sco­pes he­ter ny­he­ten och den har två vy-lä­gen – Li­veSco­pe Down och Li­vesco­pe For­ward – med an­ting­en el­motor­mo­to­rel­ler ak­ter­spe­gel­mon­te­ring. Rik­ta ba­ra Li­vesco­pe-gi­va­ren nedåt för att se di­rekt un­der bå­ten, el­ler fram­åt för att se runt bå­ten. Bå­da vy­er­na ger skar­pa, re­al­tids­skan­na­de bil­der upp till 60 me­ter nedåt el­ler bort från bå­ten, även när bå­ten lig­ger stil­la. Re­kom­men­de­rat pris är 21 399 kro­nor och då in­går GLS 10 so­nar black­box med en LVS32-gi­va­re och en Garmin Ma­ri­ne Network-kon­nek­tor för en­kel in­stal­la­tion med en kom­pa­ti­bel kart­plot­ter. Trolling­mo­tor-cy­lin­der, ax­el­mon­te­rings­pa­ket samt ett kit för mon­te­ring i ak­ter­spe­geln in­går ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.