FAKTA – ROBERTS BÄSTA INJAGNINGSTIPS

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Ha in­te för bråt­tom

– Många vill släp­pa på älg all­de­les för ti­digt. Det kan le­da till bak­slag. Jok­ke var mo­gen redan vid sex må­na­der men jag har haft jämt­hun­dar som jag släppt vid två års ål­der.

Trä­na skogs­va­na

– Det gäl­ler att trä­na hun­den i sko­gen redan från ti­dig ål­der så den lär sig hit­ta till­ba­ka till hund­fö­ra­ren. Har man in­te gjort det fun­kar det in­te att släp­pa på älg.

Trä­na sök

– Vi bru­kar dra doft­spår av älg­klöv som hun­den får lä­ra sig att hit­ta igen. Man bör­jar kort och an­pas­sar se­dan svå­rig­hets­gra­den så att hun­den ser en ut­ma­ning i det.

Lyc­ka­de av­slut

– Det är ju en för­del att få skju­ta så myc­ket som möj­ligt un­der det förs­ta året. Vis­sa häv­dar att det in­te är så vik­tigt men jag tycker jag har sett re­sul­tat av det.

Många chan­ser

– Jag vill ja­ga rätt myc­ket med en ung­hund. Gär­na kor­ta sväng­ar. En trött ung­hund ska va­ra hem­ma. Men är den pigg så bör den få många chan­ser.

Ti­di­ga jak­ter

- Har man fle­ra hun­dar släp­per jag gär­na ung­hun­den så ti­digt som möj­ligt på mor­go­nen. Då har den till­gång till färs­ka­re natt­spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.