WINCHESTER XPR

Jakt & Fiske - - Experten -

Med rå­bock­pre­miä­ren av­kla­rad och ba­ra da­gar kvar till älg­jaktspre­miä­ren bör­jar vi med kul­vap­nen. Ame­ri­kans­ka Winchester lan­se­ra­de sin nya stud­sa­re Winchester XPR i fjol, ett myc­ket kom­pe­tent va­pen till ett lågt pris. Bil­li­gast i bu­tik i skri­van­de stund är 5 778 kro­nor i ka­li­ber .308, vil­ket in­te är an­nat än re­vo­lu­tio­ne­ran­de för ett helt nytt va­pen med po­ly­mer­stock, som dess­utom är kri­ti­ker­ro­sat över hela världen.

Då ame­ri­kans­ka va­pen har ett ryk­te om sig att va­ra grov­hugg­na red­skap med tvek­sam pre­ci­sion i bå­de till­verk­ning och av­tryc­ka­re så går XPR mot ström­men. Den till­ver­kas till att bör­ja med i Por­tu­gal, och av­tryc­kar­sy­ste­met som Winchester kal­lar M.O.A Trig­ger sy­stem är fräst ur rost­fritt stål med myc­ket små to­le­ran­ser. Slut­styc­ket är till­ver­kat i stål med nic­kel-te­flon-be­lägg­ning, har tre låsklac­kar och sy­ste­met lik­nar Sa­kos med ut­dra­ga­re och ut­stö­ta­re av samma typ.

Stoc­ken är upp­byggd med en fack­verks­kon­struk­tion vil­ket hjäl­per till att lind­ra re­ky­lef­fek­ten.

Winchester XPRKa­li­ber: .308 Win. Finns även i .243 Win, .270 Win, .30-06, .300 WM, .338 WM och .270 WSM.Längd: 105 cm.Piplängd: 55 cm (va­ri­e­rar be­ro­en­de på ka­li­ber)Vikt: 3,2 kg.Säk­ring: Si­do­säk­ring. Kan plund­ras i säk­rat lä­ge. Pris: Från cir­ka 6 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.