Tips: Tit­ta på det här när du kö­per be­gag­nat va­pen

Jakt & Fiske - - Experten -

1. Kon­trol­le­ra kol­ven nog­grant så den in­te har någ­ra spric­kor. En spric­ka på fel stäl­le kan gö­ra vap­net obruk­bart och kan ock­så va­ra dyrt att åt­gär­da.

2. Krö­ning­en. Kol­la myn­ning­en på vap­net så det in­te finns någ­ra slag­mär­ken där. Det kan för­säm­ra pre­ci­sio­nen.

3. Extrapry­lar. Kol­la vad ki­kar­sik­tes­fäs­ten kos­tar för det ak­tu­el­la vap­net. Det finns näm­li­gen ge­vär som är så ud­da så att all kring­ut­rust­ning är myc­ket dyr. 4. Rost el­ler mär­ken in­u­ti pi­pan. Ty­der på kraf­tig van­vård.

5. Känn på tryc­ket, och se till att kol­ven pas­sar din kropps­tor­lek.

6. Me­ka­nisk funk­tion. Det ska in­te fin­nas någ­ra glapp i me­ka­nis­men el­ler mel­lan lå­da och kolv. Pro­va att gö­ra re­pe­ter­rö­rel­se. Slut­styc­ket ska gli­da fritt ut­an ”hack” i funk­tio­nen.

7. Säk­ring­en! Mås­te fun­ge­ra och dess­utom va­ra lätt att han­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.