Ex­per­ten: Du får den jakt­hund som du för­tjä­nar

Jakt & Fiske - - Hund - TEXT: MAR­CUS NY­BERG

Det är vik­tigt att vi ide­li­gen på­min­ner varand­ra och har en hög mo­ral när kom­mer till eti­ken.

Åsik­ter­na är många när det kom­mer till jakt­hun­dar, men vad tycker egent­li­gen en ex­pert om da­gens lös­hund­jakt och dess fram­tid och ut­veck­ling?

– Sve­ri­ges hunds­tall har för­änd­rats ra­di­kalt på kort tid, det har gått ut över den tra­di­tio­nel­la all­mogejak­ten, sä­ger Mi­chael Schep­ler på Ma­mi­ma jakt.

Hund­jak­ten har ex­plo­de­rat i Sve­ri­ge vil­ket är gläd­jan­de men med det föl­jer även en del pro­blem. Mi­chael Schep­ler, an­sva­rig för hund­trä­ning­en på Ma­mi­ma jakt, hop­pas att det in­te ska gå ut över jak­te­ti­ken som han tycker att det är li­te si och så med nu för ti­den.

– Det är vik­tigt att vi ide­li­gen på­min­ner varand­ra och har en hög mo­ral när kom­mer till eti­ken vid lös­hunds­jak­ten. Skö­ter vi det så är det inga pro­blem, men jag tycker in­te det är för­svar­bart att en stö­va­re dri­ver ha­re i 4-5 tim­mar el­ler att en spets stäl­ler en älg un­der 12 tim­mar, sä­ger Mi­chael.

Ex­tra vik­tigt har det bli­vit när allt vi­sas på so­ci­a­la me­di­er som han tycker har gått till över­drift vil­ket även har för­änd­rat jä­ga­res sätt att väl­ja hund.

– I dag känns det som om att den som ska skaf­fa en jakt­hund mer tit­tar på oli­ka in­flu­encers hund­val i stäl­let för att ut­gå från si­na eg­na be­hov. Du mås­te all­tid ut­gå från din egen jakt­mark och vad du ja­gar när ras ska väl­jas. Där tycker jag att många gör fel, sä­ger Mi­chael.

Det­ta har gjort att spet­sar och spetskors­ning­ar har ökat la­vinar­tat, myc­ket på grund av lös­hunds­jak­ten på vildsvin har ex­plo­de­rat.

– Det är en väl­digt ro­lig jakt­form, men jag tycker det är li­te trå­kigt att Sve­ri­ges hunds­tall har för­änd­rats så ra­di­kalt på kort tid. I dag är det svårt att få tag på en tra­di­tio­nell hjort- och rå­djurs­hund, så såg det in­te ut för tio år se­dan, sä­ger Mi­chael.

Svårt att änd­ra på se­na­re

Myc­ket trä­ning är ett mås­te för att jakt­hun­den ska lyc­kas i sko­gen. Det finns dock ing­et rätt el­ler fel ut­an man mås­te ut­gå från hun­den och äga­rens för­ut­sätt­ning­ar.

– Jag bru­kar själv vän­ta till hun­den är cir­ka ett år in­nan jag släp­per den. Men bå­de äga­re och hund ska va­ra mog­na när det är dags. När det väl är gjort är det vik­tigt med be­lö­ning. Ut­an be­lö­ning i form av fällt vilt så ut­veck­las in­te hun­den, sä­ger Mi­chael.

Hur vill du att di­na hun­dar ska ja­ga?

– Vad gäl­ler mi­na vild­svins­hun­dar så ser jag hell­re att de gör två kor­ta­re jobb än ett långt. Det är ro­li­ga­re och mer ut­veck­lan­de för bå­de hund och fö­ra­re, sä­ger Mi­chael.

När är det lä­ge att ge upp sin dröm om att hun­den ska bli bra i sko­gen?

– Du får den hund som du för­tjä­nar. Har du fus­kat med trä­ning­en så kom­mer det att mär­kas. När hun­den är 3-4 år så får du ett kvit­to på hur hun­den har bli­vit. Svårt att änd­ra på det­ta se­na­re i li­vet, sä­ger Mi­chael.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.