Mäng­der av kur­ser er­bjuds runt om i Sve­ri­ge

Jakt & Fiske - - Utbildning -

STYCKNINGSKURS DOV & VILDSVIN

Plats:Norr­täl­je, Stock­holm Längd:4 tim­mar

Pris:2 495 kr. Ar­ran­gör:Jak­tia Åkers­ber­ga

Den­na kurs om­fat­tar: En­kel te­o­ri Grov­styck­ning Fin­styck­ning Kött­han­te­ring Mat­lag­ningstips

Vid av­slu­tad kurs finns det möj­lig­het att kö­pa köt­tet som styc­kats till ra­bat­te­rat pris. För den som ock­så vill så finns det möj­lig­het till en kom­bi­ne­rad jakt & styckningskurs.

Kost­na­den för en så­dan Jakt/Kurs är:

Dov­kalv 6000 kr.

Vildsvin 6500 kr.

In­tres­se­an­mä­lan görs till kur­sen, sen ring­er ar­ran­gö­ren upp och bo­kar en tid.

Max an­tal per kurs 8 styc­ken.

VILTUNDERSÖKARE

Da­tum: 17 no­vem­ber.

Plats: Gäl­li­va­re

Längd: 8 tim­mar.

Med­lems­pris (Jä­ga­re­för­bun­det): 950 kr. Ar­ran­gör: Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det. Det här är en ut­bild­ning för dig som ska un­der­sö­ka vilt fö­re le­ve­rans till en vilt­han­te­rings­an­lägg­ning. Kur­sen hand­lar om slakt­hy­gi­en, viltets ana­to­mi, lag­stift­ning­en och in­te minst att lä­ra sig re­a­ge­ra när ett djur in­te ver­kar friskt. Ut­bild­ning­en är grans­kad av Livs­me­dels­ver­ket och le­der till att en förs­ta un­der­sök­ning av ett fällt vilt får gö­ras fö­re le­ve­rans till en vilt­han­te­rings­an­lägg­ning.

Ef­ter ge­nom­gång­en kurs ska del­ta­gar­na ha kun­skap om:

Ak­tu­ell lag­stift­ning.

Kun­na ge­nom­fö­ra en ytt­re och in­re un­der­sök­ning.

Upp­täc­ka och re­a­ge­ra på be­te­en­de och ut­se­en­de hos vilt som av­vi­ker från det nor­ma­la. Upp­täc­ka och re­a­ge­ra på in­re or­gan som in­te är nor­ma­la.

Kun­na do­ku­men­te­ra un­der­sök­ning­en.

EFTERSÖKSKURS AV SKADAT VILT

Da­tum: 25 ok­to­ber.

Plats: Örnsköldsvik

Längd: 7 sam­man­koms­ter.

Pris: 1 500 kr

Ar­ran­gör: Stu­di­e­för­bun­det i sam­ar­be­te med Jä­gar­na riks­för­bund.

När olyc­kan va­rit fram­me och ett djur ska­dats un­der jakt, krä­ver mo­ra­len och även la­gen att ett nog­grant och rik­tigt ef­ter­sök med sär­skilt trä­nad hund ge­nom­förs. En er­fa­ren och väl­ut­bil­dad in­struk­tör ger dig här in­sikt i re­gel­ver­ket, lär dig kne­pen och me­to­der­na som ger dig bästa för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas. Du lär dig även hur du själv kan trä­na dig och din hund till ett fram­gångs­rikt team som lö­ser upp­dra­get på bästa sätt. Stu­di­e­ma­te­ri­al till­kom­mer

JAKTLEDARUTBILDNING

Da­tum: 28–29 sep­tem­ber.

Plats: Uppsa­la.

Längd: 13 tim­mar te­o­ri och prak­tiskt skyt­te.

Med­lems­pris: 1 100 kr.

Ar­ran­gör: Svens­ka jä­ga­re­för­bun­det.

Är du jakt­le­da­re? El­ler vill du ba­ra ve­ta mer om jakt­le­da­rens roll? Jakt­le­da­ren är en nyc­kel­per­son i jakt­la­get och un­der den här kur­sen går vi på dju­pet. För­u­tom att ha kon­troll på jak­ten så att den sker på ett sä­kert och bra sätt vid oli­ka for­mer av ge­men­sam­hets­jakt ska jakt­le­da­ren ock­så ha kun­skap om la­gar och re­gel­verk.

Ef­ter ge­nom­gång­en kurs ska del­ta­gar­na ha grund­läg­gan­de kun­skap om:

Jakt­le­da­rens roll och an­svar för en sä­ker och väl fun­ge­ran­de jakt.

Kon­flikt­han­te­ring.

Jak­te­tik och jakt­mo­ral.

Jakt­lag­stift­ning­en.

Kött­han­te­ring för en bätt­re kött­kva­li­té. Skyt­teöv­ning­ar för att av­los­sa säk­ra skott un­der jakt.

UTBILDNINGSJAKT – SMÅ­VILT

Små­vilt­jakt med stö­tan­de hund, ef­ter ha­re, räv, fa­san, ring­du­va och än­der. Viltslag be­ror på lov­lig tid för re­spek­ti­ve vilt. Da­gen bör­jar på skjut­ba­nan, vi trä­nar mot från­gå­en­de ler­du­vor och rör­ligt mark­mål, 50 skott. Vi kom­mer ock­så att ha en te­o­re­tisk ge­nom­gång om jakt­for­men. Jak­ten be­drivs med ha­gel­va­pen.

Det finns möj­lig­het att lå­na va­pen, jak­ten be­drivs då som upp­sikts­jakt.

Den här jakt­ut­bild­ning­en läm­par sig bäst för två till fy­ra ele­ver per kurs­till­fäl­le.

I pri­set för den här kur­sen in­går lunch i re­stau­rang­en, all am­mu­ni­tion samt hjälp att till­va­ra­ta och för­pac­ka det kött da­gen gi­vit.

FISKEKURS, GÄDDA

Da­tum: 26 sep­tem­ber.

Plats: Stock­holm.

Längd: 3 sam­man­koms­ter.

Pris: 1 395 kr.

Ar­ran­gör: Stu­di­e­främ­jan­det i sam­ar­be­te med Sport­fis­kar­na.

Grund­kurs som in­ne­fat­tar två te­o­ri­k­väl­lar och en lör­dag prak­tiskt fis­ke från båt. Vår lä­ra­re ger dig ock­så go­da re­cept på gädda.

Vi fis­kar från båt, fis­ke­korts­av­gift in­går i kurs­av­gif­ten. Vi har valt ut det säk­ras­te och mest gi­van­de vatt­net i Stock­holms när­om­rå­de. Prak­tiskt fis­ke vid sjön Göm­ma­ren, Hud­dinge kom­mun.

FLUGBINDNING

Da­tum: Be­stäms se­na­re. Plats: Nord­ma­ling Längd: 7 sam­man­koms­ter. Pris: 1 000 kr

Ort: Nord­ma­ling

Ar­ran­gör: Stu­di­e­främ­jan­det.

Bli en he­ja­re på att bin­da di­na eg­na fis­ke­flu­gor. Kost­nad för ma­te­ri­al till­kom­mer.

Kurs bör­jar när till­räck­ligt många del­ta­ga­re är an­mäl­da.

HÖSTFLUGAN

Da­tum: 5-7 ok­to­ber.

Plats: Hö­kensås.

Pris: 3200 kr.

Ar­ran­gör: Hö­kensås sport­fis­ke.

Ca­ri­na Wal­lin och Mar­tin Ång­nell lär ut allt om flug­fis­ke i stil­la vat­ten på Hö­kensås. Hel­pen­sion och bo­en­de i stu­gor. En kurs bå­de för ny­bör­ja­re och mer avan­ce­ra­de, ef­tersom kurs­le­dar­na an­pas­sar sig ef­ter var och ens be­hov. Kur­sens fo­kus är flug­fis­ke ut­i­från hös­tens vill­kor. Max 8 del­ta­ga­re.

Hit­ta fler kur­ser mer in­fo på: ja­ga­re­for­bun­det.se ja­gar­nas­riks­for­bund.se stu­di­e­fram­jan­det.se sv.se folk­u­ni­ver­si­tet.se kur­ser.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.