Ma­gi – se klart i beck­mör­ker

Tek­ni­ken tar stän­di­ga språng. Nu kan du se dju­ren på natten el­ler upp­täc­ka dom på långt håll un­der dag­tid tack va­re vär­mer­ki­ka­re. Af­ton­bla­det Jakt & Fis­ke tes­tar en av de dy­ras­te och en av de bil­li­ga­re för att re­da ut skill­na­der­na.

Jakt & Fiske - - Experten - TEXT: DA­NI­EL FRO­DIN FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Tänk att se vild­svi­nen på väg mot den svagt be­lys­ta åteln. El­ler att på långt håll kun­na sö­ka av öp­pen ter­räng för att hit­ta djur som smäl­ter in i om­giv­ning­ar­na med sin än­da­måls­en­li­ga päls. Allt det­ta är möj­ligt med den nya ge­ne­ra­tio­nens vär­me­ki­ka­re.

Mör­ker­ki­ka­re kan i dag kö­pas för en­dast någ­ra hund­ra­lap­par via ki­ne­sis­ka e-han­dels­saj­ter. Mör­ker­ki­ka­re ut­nytt­jar det sva­ga lju­set från till ex­em­pel må­nen el­ler stjär­nor­na en moln­fri natt och gör att vi kan se i mör­ker, men in­te all­tid och in­te så tyd­ligt.

En vär­me­ki­ka­re åter­ger i stäl­let tem­pe­ra­tu­rer­na från na­tu­ren runt om­kring och skill­na­der­na mel­lan till ex­em­pel en sten som bli­vit solvarm på da­gen och den om­kring­lig­gan­de na­tu­ren fram­trä­der tyd­ligt oav­sett hur mörkt det är. Li­ka­dant är till ex­em­pel träd of­tast var­ma­re än sin om­giv­ning och syns tyd­ligt i vär­me­ki­ka­ren. Var­mast, och där­med syns tyd­li­gast, är dock djur och män­ni­skor.

Fram tills för ba­ra nå­got år se­dan var vär­me­ki­ka­re oer­hört dyra och re­ser­ve­ra­de för mi­li­tär och pro­fes­sio­nel­la yr­ken. All tek­nik blir dock hela ti­den bil­li­ga­re och bätt­re. Så nu kan även vi jä­ga­re, med stor pas­sion el­ler di­to plån­bok, ut­nytt­ja tek­ni­ken i da­gens mo­der­na vär­me­ki­ka­re för att lätt hit­ta ett ska­de­skju­tet vilt el­ler lät­ta skil­ja stor­le­ken på vildsvin som in­te står just un­der åtel­lju­set.

Själv­klart stäl­ler den­na typ av tek­nik etis­ka frå­ge­ställ­ning­ar. Vid ef­ter­sök och skydds­jakt känns vär­me­ki­ka­ren som ett gi­vet hjälp­me­del för att ef­fek­tivt kun­na ut­fö­ra upp­dra­get. Men att an­vän­da vär­me­ki­ka­ren för att upp­täc­ka djur på van­lig smyg­jakt kanske in­te al­la stäl­ler upp på?

Oav­sett åsikt i frå­gan ovan så kan vi slå fast att vär­me­ki­ka­re verk­li­gen un­der­lät­tar jak­ten och att vi skju­ter rätt djur när det är frå­ga om stor­lek ef­tersom det är lätt att jäm­fö­ra stor­lek på djur som kanske skyms nå­got för van­li­ga ögat men som syns i lin­sen.

Vi har valt att tes­ta två oli­ka vär­me­ki­ka­re. Pul­sar He­li­on XP 50 byg­ger på tra­di­tio­nell tek­nik där ut­form­ning­en på­min­ner om en nå­got äld­re vi­de­o­ka­me­ra. En stor lins i fram­kant och en sö­ka­re i and­ra än­den. Ett re­jält hand­tag och ett stort bat­te­ri. Pul­sar har va­rit mark­nads­le­dan­de i många år och är kän­da för hög kva­li­tet men ock­så högt pris. Med den hög­re dol­lar­kur­sen så kos­tar nu He­lio XP 50 hela 39 000 kro­nor hos Skå­ne­jakt.

Ame­ri­kans­ka Le­u­pold är kän­da för si­na ki­kar­sik­ten men pre­sen­te­ra­de för­ra året LTO-Trac­ker, som kos­tar 9 000 kro­nor. Den är be­tyd­ligt mind­re och lät­ta­re än He­li­on XP50, en­dast 142 mm lång och väger 283 gram mot Pul­sa­rens 234 mm och dry­ga sex hek­to med bat­te­ri.

Den stör­re Pul­sa­ren har ock­så fle­ra funk­tio­ner som att du via wi­fi kan kopp­la ka­me­ran till en andro­id smartp­ho­ne el­ler plat­ta och spe­la upp vad ka­me­ran fil­mar el­ler stream det di­rekt på Youtu­be. Du kan ock­så spe­la in på det 8 gb in­bygg­da min­net.

Le­u­pold har sex gång­er zoom och ett ter­miskt de­tek­tions­av­stånd på upp till 550 me­ter, en­ligt Le­u­pold. Me­dan Pul­sar har 20 gång­er zoom och de­tek­tions­av­stånd på upp till 1800 me­ter, en­ligt till­ver­ka­ren.

Li­ten skärm

När Af­ton­bla­det Jakt & Fis­ke tes­tat de två vär­me­ki­kar­na i jakt­si­tu­a­tio­ner så be­skri­ver fak­tiskt de te­o­re­tis­ka siff­ror­na ovan gans­ka bra hur ka­me­ror­na är i verk­lig­he­ten.

Le­u­pol­dens lil­la skärm och kor­ta­re de­tek­tions­av­stånd gör att den pas­sar ut­märkt på kor­ta­re håll, till ex­em­pel vid en åtel el­ler på av­stånd upp till någ­ra hund­ra me­ter. Men över 300 me­ter så är skär­men så pass li­ten att det blir svårt att ur­skil­ja om det är ett djur och fram­för allt vad det är för djur, man ser ef­tersom det blir så li­tet på skär­men.

Men Le­u­pol­dens myc­ket smi­di­ga for­mat gör att vi hell­re vill ta med den ut på jakt el­ler kvälls­pro­me­na­den än den be­tyd­ligt tyng­re och otymp­li­ga­re Pul­sa­ren.

När det ska ja­gas på sto­ra, öpp­na ytor där av­stån­den blir långa är dock Pul­sar över­läg­sen. Skar­pa­re skärm, bätt­re zoom och det långa de­tek­tions­av­stån­det gör att Pul­sa­ren till ex­em­pel le­ve­re­rar när vi skydds­ja­gat kron­hjort på långa av­stånd i Skott­land. Då är den ex­tra vik­ten och läng­den klart mo­ti­ve­rad jäm­fört med Le­u­pol­den.

Sit­ter vi dä­re­mot på en griså­tel hem­ma i Sve­ri­ge med kor­ta­re av­stånd är Le­u­pol­den li­ka bra till en fjär­de­del av pri­set.

Slut­sat­sen av det­ta test blir att bäg­ge vär­me­ki­kar­na är fan­tas­tis­ka hjälp­me­del.

Den sto­ra pris­skill­na­den kan vid en förs­ta an­blick va­ra svår att mo­ti­ve­ra, men när vi ja­gat o öpp­na land­skap så blir Pul­sa­ren värd sitt pris.

Bäg­ge vär­me­ki­kar­na får topp­be­tyg, in­om si­na re­spek­ti­ve pris­klas­ser. Le­u­pol­den för åteljak­ten och den tra­di­tio­nel­la skogs­jak­ten där trä­den än­då skym­mer djur på långt håll.

Pul­sar får ock­så fem plus för si­na otro­li­ga skär­pa, si­na funk­tio­ner och för­må­gan att upp­täc­ka djur på oer­hört långt av­stånd.

Pul­sar He­lio XP50Längd: 234 mm. Vikt: dry­ga 600 gram. Pris: 39 000 kr.

Le­u­pold LTO-Trac­kerLängd: 142 mm. Vikt: 283 gram. Pris: 9 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.