Mä­la­ren le­ve­re­rar

När gädd­fis­ket har tap­pat en del vid Ös­ter­sjöns kus­ter har Mä­la­ren seg­lat upp som ett hett al­ter­na­tiv. Af­ton­bla­det Jakt & Fis­ke häng­er med fis­ke­gui­den Mag­nus Ane­grund i hopp om att gädda och gös nap­par.

Jakt & Fiske - - Fiske - TEXT OCH FOTO: MAR­CUS NY­BERG

Mä­la­ren, Sve­ri­ges tred­je störs­ta sjö till ytan, är se­dan ti­di­ga­re känt för sitt go­da gös­fis­ke. Men även gädd­fis­ket är av det bätt­re sla­get och där­för häng­er Af­ton­bla­det Jakt&Fis­ke med fis­ke­gui­de Mag­nus Ane­grund un­der en het som­mar­dag vid vatt­nen kring Väs­terås. Redan när vägans­vis­ning kom­mer så känns det lo­van­de: ”Möt upp oss 07.45 vid Gäd­de­holms hamn, det är skyl­tat.”

En hamn som har gädda i nam­net mås­te kun­na le­ve­re­ra ett gott fis­ke tän­ker jag.

Nå­gon mi­nut för­se­nad på grund av bris­tan­de lo­kal­sin­ne an­län­der jag till bryg­gan där Mange och hans fis­ke­gäs­ter, Jo­nat­han Fläc­ke­rud, 14 år, och Wil­li­am Ram­berg, 16 år, står start­kla­ra för en hel­dag på sjön.

Jo­nat­han, som ald­rig va­rit ute med en gui­de ti­di­ga­re, har fått fis­ke­tu­ren i jul­klapp av si­na för­äld­rar och pas­sa­de då på att ta med sin kom­pis Wil­li­am.

Vi hop­par snabbt i bå­ten och är snart på väg mot det förs­ta stop­pet som vi når ef­ter cir­ka tju­go mi­nu­ter.

– Har sett gans­ka myc­ket gräs här vil­ket är ett mås­te för att fis­ke ska va­ra bra. Här lig­ger gäd­dor­na och lu­rar på abor­rar och lö­ja.

– Tes­ta att kas­ta rakt mot ön, sä­ger Mange och snart är kas­tar­mar­na i gång hos kil­lar­na.

Jo­nat­han och Wil­li­am fis­kar med Wes­tinwobblers på 12 cen­ti­me­ter i gans­ka ne­utra­la fär­ger som sit­ter på en fluorkar­bon­tafs vil­ket är skon­sam­ma­re mot fisken ef­tersom all gädda som fång­as kas­tas till­ba­ka.

– Mind­re be­ten ger bätt­re hugg. Då vill fisken ta hela be­tet vil­ket ökar chan­ser­na att lan­da gäd­dan, sä­ger Mange.

Ef­ter ett tju­go­tal kast ut­an nå­gon kän­ning väl­jer vi att by­ta stäl­le för att om möj­ligt ha stör­re lyc­ka.

Mange drar igång mo­torn och ef­ter fem mi­nu­ter är vi på plats vid nästa stäl­le.

– Sik­ta mot ste­nen, in­stru­e­rar Mange när vi bör­jar kas­ta igen.

Högg vid ned­sla­get

Nu har vi bytt till li­te skri­ki­ga­re fär­ger och ef­ter det and­ra kas­tet hoj­tar Jo­nat­han till och sä­ger att han har napp.

– Känns in­te som nå­got stör­re, sä­ger den redan va­ne fis­ka­ren, trots si­na fjor­ton år.

Kam­pen är över gans­ka snabbt och snart har Mange hå­vat in den hung­ri­ge rov­fis­ken på li­te drygt två väl­ma­ta­de ki­lon.

– Det small di­rekt vid ned­sla­get, sä­ger Jo­nat­han nöjt och får en knog­krock som gra­tu­la­tion av kom­pi­sen Wil­li­am.

Gäd­dan släpps i på mo­mang­en och fis­ket fort­sät­ter. Någ­ra små­hugg är det en­da vi får upp­le­va så ef­ter någ­ra yt­ter­li­ga­re kast by­ter vi stäl­le.

Redan när vi an­län­der bör­jar Mange ana oråd.

– Jag ser ing­et gräs och då är det lön­löst, sä­ger Mange och ef­ter någ­ra re­sul­tat­lö­sa kast är vi snart på väg igen.

Vid Mag­nus nya hot spot väl­jer vi att by­ta be­te. Nu är det dags för ett an­tal spin­ner bait att gö­ra ent­re. Des­sa be­ten på­min­ner om en jigg och har en el­ler fle­ra ske­dar vil­ket ska­par vib­ra­tio­ner och re­flex­er i vatt­net.

En för­del är ock­så att be­tet in­te sjun­ker så snabbt.

Gans­ka snart vi­sar det sig att be­tes­by­tet är en lyck­träff. Wil­li­am hoj­tar till och myc­ket rik­tigt har han fått napp.

– Den här känns li­te stör­re. Jag sak­ta­de in ve­van­det och då small det, sä­ger Wil­li­am.

Mange är snabbt fram­me med hå­ven och ef­ter en gans­ka kort kamp är gäd­dan i bå­ten.

Myc­ket rik­tigt är den­na fisken stör­re än den förs­ta och spin­ner bait gjor­de oss in­te be­svik­na den­na gång.

Dags för gös

Det gäl­ler att in­te stan­na med ve­van­det helt när det kom­mer till spin­ner bait ut­an att hela ti­den hål­la det i rö­rel­se. Stan­nar be­tet vän­der fisken och strun­tar i att hug­ga. Det är ock­så vik­tigt att hål­la spötop­pen rakt mot be­tet och gö­ra mot­hug­get upp­åt.

Ef­ter yt­ter­li­ga­re någ­ra re­sul­tat­lö­sa kast är det dags att bry­ta för lunch. Mitt på da­gen är gädd­fis­ket svalt och där­för väl­jer vi att in­vän­ta ef­ter­mid­da­gen för att fort­sät­ta att prö­va vår lyc­ka.

Ef­ter en stär­kan­de mål­tid tar vi plats

Gans­ka snart vi­sar det sig att be­tes­by­tet är en lyck­träff. Wil­li­am hoj­tar till och myc­ket rik­tigt har han fått napp.

i bå­ten igen för att åka till Manges fa­vo­rit­stäl­le för gös­fis­ke. Han är dock in­te helt sä­ker på att de har kom­mit så här långt ut i Mä­la­ren än ef­ter le­ken som sker när­ma­re Väs­terås.

In­nan fis­ket kan dra igång får vi li­te råd av Mange som be­rät­ta att vi kom­mer att fis­ka kring ett grund där må­let är att loc­ka upp gö­sen från dju­pa­re vat­ten.

– Ni be­hö­ver in­te kas­ta så långt och det är vik­tigt att ni lå­ter jig­gen sjun­ka till bot­ten. Se­dan ve­var ni upp för­sik­tigt och lå­ter jig­gen stud­sa mot bot­ten hela vä­gen upp. Det är gans­ka ste­nigt vil­ket gör att det är lätt att fast­na, men man ska fast­na an­nars ve­var man för fort. Gö­sen loc­kas av lju­det när jig­gen slä­par mot bot­ten, sä­ger Mange.

Myc­ket rik­tigt blir det ett par bot­ten­napp gans­ka di­rekt men ef­ter li­te trix­an­de loss­nar be­te­na.

Mange kan in­te hål­la sig ut­an pas­sar även han på att för­sö­ka lu­ra en gös. Ofint nog är han ock­så den förs­te som får en på kro­ken.

– Man kän­ner hur det är nå­got som naf­sar och då gäl­ler det att va­ra på hug­get och ryc­ka till. Är fak­tiskt gans­ka lu­rigt att kro­ka dom. De spot­tar ut be­tet om man slac­kar li­nan, sä­ger Mange.

Den fång­a­de fisken är en fin mat­fisk och av god­känd stor­lek den åker där­för ned i kyl­väs­kan och med hem.

Jig­gan­det fort­sät­ter och gans­ka snart är det Jo­nat­han som lyc­kas kro­ka da­gens and­ra gös. Den­na är dock mind­re men käns­lan den­sam­ma.

– Jag kän­de hur den naf­sa­de men viss­te först in­te om det var bot­ten som lu­ra­des, sä­ger Wil­li­am in­nan fisken släpps till­ba­ka i dju­pet.

Det har va­rit så gott som kon­takt på var­je kast hit­tills vil­ket är gläd­jan­de.

Ett an­tal bå­tar har bör­jat när­ma sig grun­det som har bli­vit po­pu­lärt i fis­kekret­sar. Hit­tar nå­gon ett bra stäl­le så bru­kar det spri­da sig snabbt. Sär­skilt om det är en fis­ke­gui­de som gil­lar ett sär­skilt stäl­le.

Mer vind ger bätt­re fis­ke

Fis­ket fort­sätt­ter men det är nu mest bot­ten­napp det hand­lar om. Mange hin­ner in­te mer än sä­ga att hugg­pe­ri­o­den är över in­nan han har napp igen. Ver­kar krä­vas proff­skun­ska­per för att lyc­kas lu­ra gö­sen här.

Även den­na är av god­känd stor­lek och åker där­för med hem till kö­ket.

Vi be­stäm­mer oss för att by­ta spö och för­sö­ka lu­ra yt­ter­li­ga­re nå­gon gädda nu när ef­ter­mid­da­gen har in­fal­lit och det har bör­jat blå­sa li­te mer. Un­der mor­go­nen var det lug­na­re vil­ket in­te gyn­nar fis­ket.

Vi tes­tar förs­ta ett nytt stäl­le för att se­dan åka till­ba­ka till stäl­le­na som vi fis­ka­de av un­der mor­go­nen.

Färg­gla­da Wes­tin-drag är va­let och gans­ka snart hoj­tar Wil­li­am till.

– Jag har en.

Det­ta vi­sar sig bli da­gens störs­ta fångst och vi mä­ter den till 83 cm. När det­ta är gjort fis­kas vass­rug­gar av un­der fär­den till­ba­ka till Gäd­de­holms hamn som den­na gång lyc­ka­des le­va upp till sitt namn. Det­ta tack va­re en kom­bi­na­tion av tur och skick­lig­het, som van­ligt när det hand­lar om fis­ke.

Wil­li­am Ram­berg och Jo­nat­han Fläc­ke­rud prö­var fis­kelyc­kan med hjälp av gui­de på Mä­la­ren.

Som sig bör är det Jo­nat­han, som fick guid­ning­en i jul­klapp, som får den förs­ta fisken.

Mange kro­kar av Wes­tinwobblern med van hand.

Wil­li­am Ram­berg vi­sar upp en av si­na två gäd­dor. Den­na lu­ra­des med ett spin­ner bait.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.