Bo­ka in bä­ver­jakt!

Den sista bä­vern sköts i Sve­ri­ge 1871, ef­ter hård jakt på grund av bä­verns vär­de. Skin­net och den så kal­la­de bä­ver­gäl­len, allt­så in­ne­hål­let i bä­verns pung­ar som an­vän­des bå­de vid till­verk­ning av me­di­cin och par­fym, be­ting­a­de höga pri­ser då.

Jakt & Fiske - - Avslutning - TEXT & FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Fram till 1922, då bäv­rar från Nor­ge plan­te­ra­des in i Sve­ri­ge, be­trak­ta­des bä­vern som ut­död i lan­det. Nu har dock ar­ten åter­häm­tat sig med rå­ge, vil­ket kan le­da till sto­ra pro­blem bå­de för skogs­och jord­bru­ket på grund av de för­däm­ning­ar som bäv­rar­na byg­ger. Nå­got en­sta­ka fällt träd över­le­ver de fles­ta skogs­ä­ga­re, men en över­sväm­mad åker el­ler skogs­mark kan in­ne­bä­ra be­ty­dan­de för­lus­ter. Men fram­för allt är bä­ver­jak­ten en spän­nan­de jakt­form där störs­ta möj­li­ga tyst­nad och tå­la­mod gäl­ler. Of­tast ja­gar man från land, men även jakt från båt el­ler ka­not är tillå­ten.

Bä­ver­skin­net är ett av djur­värl­dens tä­tas­te med nä­ra 25 000 hårstrån per kvadrat­cen­ti­me­ter, vil­ket ger oslag­bar mot­stånds­kraft mot vä­ta. Per­fekt för att gö­ra sitt­un­der­lag av till ex­em­pel. På 1800-ta­let var han­deln med bä­ver­skinn så ut­bredd och stark i USA att Hud­son Bay-kom­pa­ni­et vär­de­ra­de al­la han­dels­va­ror i ”Ma­de Be­a­ver” som var ett ut­spänt be­rett bä­ver­skinn, de gav till och med ut pol­let­ter till ett vär­de av ”One Ma­de Be­a­ver”.

I Sve­ri­ge finns det bä­ver­jakt i stort sett öve­rallt där det finns vat­ten och träd, och många jak­tar­ran­gö­rer er­bju­der fi­na jak­ter. Mis­sa in­te chan­sen att skaf­fa din eg­na ”Ma­de Be­a­ver”, så som Mar­cus Eng­ström gjor­de på Al­nö ut­an­för Sundsvall en vac­ker maj­k­väll i vå­ras.

Jakt­ti­der:

1 ok­to­ber–15 maj i Da­lar­nas och Gäv­le­borgs län och al­la län norr om des­sa.

1 ok­to­ber–10 maj sö­der om Da­lar­nas och Gäv­le­borgs län.

Dan Pet­ters­son pre­ci­sions­flår bä­vern för att skin­net ska bli så fint som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.