Bra ny­bör­jar­trick på ska­te­board en­ligt Jo­el Sund­bom

JärfällaDirekt - - NYHETER · JÄRFÄLLA -

SKOJ MED HOJ.

● Tes­ta att åk över en pin­ne, ge­nom att lyf­ta fram­hju­len först, se­dan bak­hju­len.

● Går ut på att få brä­dan att hop­pa upp från mar­ken. Tryck bak­de­len av brä­dan mot mar­ken sam­ti­digt som du kort där­ef­ter drar främ­re fo­ten fram­åt för att rä­ta ut brä­dan till ho­ri­son­tellt lä­ge igen.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

I pumptrack­ba­nan i Upp­lands Väs­by fram gli­der No­ah Ay­oub, snart 6 år, med sin cy­kel över gup­pen. Tan­ken är att man in­te ska tram­pa utan pum­pa fram ge­nom he­la ba­nan. sig KUL PÅ HJUL. Al­va Norr­bin äls­kar att åka brä­da och det gäl­ler att ha kul och in­te va­ra rädd i bac­kar­na.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ARWEDSSON

Ta fart: Bör­ja med att lä­ra dig att ta fart med en fot, trä­na att stå på ett ben för att öva ba­lans. Ma­nu­al: Stå med föt­ter­na långt ut på brä­dan och lär dig ba­lan­se­ra från hö­ger till väns­ter fot, på två hjul. Ta fart och gör öv­ning­en i far­ten. Pin­nen: Ol­lie:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.