Mag­net­fäl­tet upp­står

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Så snart den unga pla­ne­ten ha­de fått en ytt­re kär­na, bör­ja­de det geo­mag­ne­tis­ka fäl­tet bil­das.

I den ytt­re kär­nan finns det le­dan­de, smält järn som rör sig i spi­ra­ler, styr­da av kon­vek­tions­ström­mar. Sam­ti­digt som kon­vek­tion blev möj­ligt i jor­dens kär­na, bör­ja­de ett geo­mag­ne­tiskt fält att ut­veck­las. Det­ta för­stärk­tes i sin tur ef­tersom pla­ne­ten ro­te­ra­de så snabbt. Mag­net­fäl­tet om­slu­ter he­la klo­tet och når även ut en bit i rym­den. Det­ta kal­las för mag­ne­to­sfä­ren.

Man­teln Den in­re kär­nan De tyngs­ta äm­ne­na finns mitt i den fas­ta, järn­ri­ka kär­nan. Den har en ra­die på 1 220 kilo­me­ter och har sam­ma tem­pe­ra­tur som so­lens yta, vil­ket är om­kring 5 430°C. Den fas­ta, in­re kär­nan blev till av tyngd­kraf­ten och det höga tryc­ke

Man­teln är det tjoc­kas­te skik­tet inu­ti jor­den och ut­gör 84 pro­cent av he­la vo­ly­men. Den be­står av ett 2 900 kilo­me­ter tjockt la­ger, i hu­vud­sak si­li­ka­ter. Man­teln är fast men sam­ti­digt plas­tisk, och het trög­fly­tan­de ma­te­ria rör sig he­la ti­den upp och ned i kon­vek­tions­ström­mar. Man­teln bil­da­des när re­la­tivt lät­ta si­li­ka­ter steg upp un­der jor­dens sor­te­rings­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.