I för­änd­ring

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Se­dan jor­den bil­da­des för 4,54 mil­jar­der år se­dan har den, som vi har sett, va­rit un­der kon­stant för­änd­ring. Den delade sig i skikt ovan­på varand­ra, land­for­mer­na skif­ta­de me­dan kon­ti­nen­tal­plat­tor­na flyt­ta­de på sig. At­mo­sfä­ren bör­ja­de som en gif­tig gas­bland­ning som se­na­re blev sy­re­rik. Nya livs­for­mer har stän­digt an­pas­sat sig ef­ter ut­ma­nan­de och skif­tan­de livs­för­hål­lan­den. Jor­den för­änd­ras stän­digt än idag, nå­got män­ni­skan i hög grad bi­drar till. Här kan du se någ­ra av de viktigaste cyk­ler­na som är un­der för­änd­ring, hur de går till och vad som kan kom­ma att ske i fram­ti­den.

Fo­to­syn­tes Väx­ter­na ab­sor­be­rar kol­di­ox­id och fri­gör sy­re ge­nom fo­to­syn­te­sen. Det är i första hand väx­ter­na som åter­an­vän­der ko­let i at­mo­sfä­ren. När en växt dör, över­förs ko­let i den till mar­ken. 3. In­fil­tre­ring Vat­ten som fal­ler på mar­ken kan sjun­ka ned i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.