Vatt­nets krets­lopp

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Vatt­nets krets­lopp kal­las of­ta för den hyd­ro­lo­gis­ka cy­keln och in­ne­bär att vat­ten (H2O) i si­na oli­ka fa­ser (väts­ka, is och ånga) för­de­las mel­lan sfä­rer­na vid smält­ning, förång­ning, sub­li­me­ring, kon­den­se­ring, ne­der­börd, av­rin­ning, in­fil­tre­ring (som markvat­ten) och dju­pa­re cir­ku­la­tion (grund­vat­ten). Jor­den är den en­da pla­ne­ten i he­la sol­sy­ste­met som har fly­tan­de vat­ten. Vattnet är pre­cis som kol ab­so­lut nöd­vän­digt för liv som vi känner det. Den stän­di­ga över­fö­ring­en av vat­ten från stäl­le till stäl­le och sfär till sfär har en av­gö­ran­de be­ty­del­se för bi­o­sfä­ren och vår egen häl­sa. I di­a­gram­met till väns­ter föl­jer vi de hu­vud­sak­li­ga sta­di­er­na i vatt­nets krets­lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.