Hur ska­par so­len års­ti­der­na?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vi har års­ti­der då jor­den går i en ba­na runt so­len, samt att jor­dens ax­el har en svag lut­ning. Den de­len av jor­den som får mest di­rekt sol­ljus har vår och som­mar, me­dan den and­ra de­len av jor­den har höst och vin­ter. Un­der lop­pet av de var­ma må­na­der­na står so­len hög­re på him­len, det är lju­sa­re läng­re och strå­lar­na är mer rik­ta­de di­rekt mot oss. Un­der det kal­la halv­å­ret är sol­strå­lar­na in­te li­ka star­ka och so­len står läg­re på him­len. Des­sa skill­na­der be­ror på lut­ning­en. Me­dan de som bor i norr gör sig re­do för vin­ter kan de som bor sö­derut kanske lig­ga och so­la sig på stran­den.

Vår­dag­jäm­ning Som­mar­sol­stånd Vid som­mar­sol­stån­det, runt 20 ju­ni, är so­len på sin högs­ta (el­ler nord­li­gas­te) punkt på him­len. Vin­ter­sol­stånd Nu bör­jar vin­tern och so­len står som lägst. Vin­ter­sol­stån­det in­träf­far runt 20 de­cem­ber var­je år. Höst­dag­jäm­ning

SOM­MAR So­len står som högst på him­len och tar upp mer av ho­ri­son­ten. Sol­strå­lar­na träf­far mer di­rekt.

VIN­TER So­len står som lägst på him­len och da­gar­na är kor­ta­re. Sol­strå­lar­na blir in­te li­ka star­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.