För­änd­ring­ens vin­dar

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vin­dar i jet­ström­men har oli­ka has­tig­het, men vin­den har högst fart i mit­ten där jet­ström­mar kan nå has­tig­he­ter på upp till 322 km/h. Pi­lo­ter trä­nar för att kun­na han­te­ra des­sa kraft­ful­la vin­dar när de fly­ger i sam­ma höjd som jet­ström­mar­na, men det är ett far­ligt fe­no­men som pi­lo­ter­na all­tid mås­te va­ra på sin vakt mot. Vind­skjuv­ning­ar är en plöts­lig, våldsam för­änd­ring i vin­dens rikt­ning som kan fö­re­kom­ma i och runt jet­ström­mar. De kan på­ver­ka vin­dar även på mar­kni­vå.

En så­dan plöts­lig för­änd­ring kan få ett flyg­plan som lyf­ter el­ler lan­dar att kra­scha och det är där­för var­nings­sy­stem för vind­skjuv­ning­ar är stan­dard­ut­rust­ning på re­gul­jär­flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.