Så bil­das svamp­moln

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

De skräm­man­de svamp­mol­nen som bil­das ef­ter en atom­bomb är ex­em­pel på py­rocu­mu­lus. Det­ta otäc­ka fe­no­men kom­mer från in­ten­siv upp­värm­ning av mar­ken un­der en eldstorm. Den öv­re de­len kan sträc­ka sig otro­li­ga nio kilo­me­ter upp i luf­ten. När bran­den vär­mer luf­ten sti­ger den kraf­tigt och lyf­ter upp vat­tenånga, as­ka och damm. Vat­ten­ång­an bör­jar ky­las ned högt up­pe i at­mo­sfä­ren och den kon­den­se­ras som vat­ten­drop­par på as­kan. På så sätt bil­das ett moln som snabbt kan bli till ett ovä­der med blix­tar och regn, ef­tersom det har till­räck­ligt med vat­ten till­gäng­ligt. Blix­tar­na kan ska­pa nya brän­der, men för­de­len är att reg­net kan släc­ka dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.