Salt­vat­ten

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Salt­vat­ten kan va­ra gif­tigt för väx­ter. För myc­ket salt gör att salt­vatt­net i väv­na­den blir mät­tad, vil­ket på­ver­kar nä­rings­om­sätt­ning­en. Det kan or­sa­ka väx­tens död. Hur kla­rar sig då man­grove­trä­den? Det finns två vik­ti­ga an­pass­ning­ar. Vis­sa väx­ter fil­tre­rar vattnet så att de kan skil­ja ut sär­skil­da jo­ner i vattnet och ab­sor­be­ra dem. På så sätt kan röt­ter­na bloc­ke­ra upp till 97 pro­cent av allt natri­um. Res­ten av sal­tet av­lägs­nas se­dan vid tran­spi­ra­tion. En an­nan me­tod är att se­pa­re­ra ut sal­tet i en kon­cen­t­re­rad lös­ning med hjälp av speciella kört­lar. Sal­tet tor­kar och kris­tal­li­se­ras in­nan det av­lägs­nas av vind och vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.