Dju­ren då?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

De fles­ta av oss är be­kan­ta med få­ret Dol­ly, det första dju­ret som klo­na­des. Klo­ning är dock en pro­cess som går tillbaka till sent 1800-tal. Hans Dreisch ska­pa­de två sjö­bor­rar ge­nom att skil­ja två em­bry­o­cel­ler från varand­ra. Det var des­sa cel­ler som se­na­re ut­veck­la­de sig till de två ung­ar­na. På det sät­tet be­vi­sa­de han att ge­ner­na in­te går för­lo­ra­de i del­nings­pro­ces­sen. Näs­ta sto­ra fram­steg kom år 1952, då ett gro­dem­bryo klo­na­des ge­nom att in­ji­ce­ra kär­nan från en cell i ett gro­dyng­e­lem­bryo in i en cell från ett obe­fruk­tat grodägg. Klo­ning­en av Dol­ly 1996, med hjälp av en mjölk­kör­tel­cell från ett vux­et får, väck­te dock ett hopp om att vi män­ni­skor ock­så en dag skul­le kun­na klo­nas – även om det är ett etiskt snå­rigt fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.