Så väx­er raff­le­sia

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Även om raff­le­sia in­te le­ver läng­re än un­ge­fär en vec­ka kan det ta fle­ra år in­nan den ut­veck­las. Först träng­er pa­ra­sit­fi­la­ment av svamplik­nan­de väv­nad ge­nom ge­nom den vas­ku­lä­ra väv­na­den i stam­men hos värd­väx­ten. Ett el­ler två år se­na­re bör­jar raff­le­si­an ut­veck­la sig ut­an­för värd­väx­ten som en li­ten knopp. Den­na knopp väx­er så myc­ket att den till slut ser ut som ett stort, brunt kål­hu­vud. Raff­le­si­an blomst­rar van­ligt­vis un­der en natt och ut­sönd­rar en stin­kan­de lukt när kron­bla­den ut­veck­las och vänds utåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.