ÖV­RE AMA­ZO­NAS

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Ama­zo­nas ur­sprungs­käl­la är vat­ten från snötäck­ta Ne­va­do Mis­mi, ett berg som lig­ger 5 597 me­ter över ha­vet i söd­ra Pe­ru. Drop­par från gla­ciä­ren bil­dar hund­ra­tals små ström­mar som väx­er till bäc­kar och se­dan flo­der me­dan de fär­das ned längs ber­get. Otro­ligt nog ha­de ing­en be­skri­vit Ama­zo­nas­flo­dens ur­sprung när­ma­re än ”An­der­na” in­nan 1990-ta­let. Fors­ka­re de­bat­te­rar fort­fa­ran­de om ex­akt vil­ken bäck som är Ama­zo­nas ur­sprungs­käl­la.

Flo­der­na myn­nar ut i Apurí­mac-flo­den som for­sar ned för värl­dens störs­ta kan­jon, och in­ne­hål­ler fle­ra for­sar och vat­ten­fall. Apurí­mac an­slu­ter sig till Ura­bam­ba, som rin­ner un­der in­kas­ta­den Machu Pic­chu och blir Ucay­a­li. Den­na tar av norrut och an­slu­ter sig till Ma­rañón-flo­den, syd­väst om ham­nen i Iqutios i Pe­ru. Vid den­na kors­ning blir flo­den of­fi­ci­ellt Ama­zo­nas.

SNAB­BA FAKTA: AMA­ZO­NAS

Längd: 6 800 km

Vat­ten­fö­ring: > 119 000 m3/s

Störst höjd­skill­nad: 6,5 km

Ama­zo­nas ne­der­börds­om­rå­de: 7 050 000 km2

Ut­lopp: At­lan­ten

Den ned­re de­len: Ma­ra­jó ön Be­lém Tocan­tins-flo­den Pará-flo­den Den öv­re de­len: Ne­va­do Mis­mi Iqui­tos Apurí­mac Ca­nyon Ucay­a­li-flo­den Machu Pic­chu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.