AMA­ZO­NAS MYNNING

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Ama­zo­nas rin­ner ut i At­lan­ten, via den 240 kilo­me­ter bre­da flod­myn­ning­en. Här stan­nar se­di­ment flo­den ploc­kat upp och det for­mar en la­by­rint av små öar, salt­fic­kor och sand­ban­ker. Myn­ning­en är in­de­lad i fle­ra mind­re ka­na­ler. Norr om Ma­ra­jó, en ö som är stör­re än Dan­mark, de­lar flo­den sig i två. En mind­re gren av Ama­zo­nas rin­ner sö­der om Ma­ra­jó, för­bi den bra­si­li­ans­ka hamn­sta­den Be­lém. Havs­ström­mar frak­tar se­dan vi­da­re de 1,3 mil­jo­ner ton se­di­ment som Ama­zo­nas dag­li­gen för med sig. Tid­vatt­net ren­sar upp myn­ning­en och för­änd­rar vat­ten­ni­vån om­kring 970 kilo­me­ter från ha­vet. När det är vår­flod bil­das det en stor flod­våg som for­sar mot­ströms upp längs flo­den. Fe­no­me­net kal­las po­ro­roca och vå­gen har en has­tig­het på 24 kilo­me­ter i tim­men. Den kan bli fy­ra me­ter hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.