Ti­di­ga ex­pe­di­tio­ner

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Antarktis var värl­dens sista out­fors­ka­de kon­ti­nent fram till sent på 1800-ta­let. Syd­po­len var den mest av­lägs­na platsen. Syd­po­len nåd­des i de­cem­ber 1911 av Ro­ald Amund­sen, som ha­de or­ga­ni­se­rat re­san väl och hit­tat en ny rutt. Amundsens grupp käm­pa­de i en kapp­löp­ning mot en brit­tisk ex­pe­di­tion som led­des av Ro­bert Scott. De se­na­re an­län­de 33 da­gar ef­ter Amund­sen. Scotts slit­na grupp om­kom på sin väg tillbaka, an­ting­en på grund av ky­lan el­ler av svält. År 1914 för­sök­te Er­nest Shack­le­ton att kor­sa Antarktis, men hans skepp En­du­ran­ce kros­sa­des av vin­te­ri­sen. Hans be­sätt­ning överlevde i näs­tan två år på isen, tills Shack­le­ton led­de en le­gen­da­risk tur på 1 300 kilo­me­ter i en li­ten båt för att sö­ka hjälp. Från 1928 och fram­åt led­de po­lar­fors­ka­ren Ri­chard Byrd från USA fem ex­pe­di­tio­ner till Antarktis och gjor­de an­språk på sto­ra de­lar av kon­ti­nen­ten. I no­vem­ber 1929 flög han över Syd­po­len. Idag är in­te Syd­po­len helt otill­gäng­lig läng­re – här finns till och med ett eget post­kon­tor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.