Jak­ten på Ni­lens käl­lor

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Idag känner vi till Ni­lens käl­lor väl och kan bland an­nat föl­ja vatt­nets flö­de via sa­tel­li­ter. In­nan det fanns mo­dern tek­nik var det många histo­ri­ker, geo­gra­fer och fi­lo­so­fer som und­ra­de var­i­från Ni­len kom.

Det första se­ri­ö­sa för­sö­ket att hit­ta Ni­lens käl­lor gjor­de den gre­kis­ka fi­lo­so­fen He­ro­dot (cir­ka 484–425 f.kr.). I sitt verk Historia åter­ger han te­o­ri­er som han har hört av oli­ka egyp­ti­er. Dessvär­re stäm­de be­rät­tel­ser­na ba­ra på en punkt: da­gens Khar­toum. Då He­ro­dot in­te kän­de till bak­grun­den till rap­por­ter­na, an­tog han att Ni­len kom från Li­by­en.

För­vir­ring­en och spe­ku­la­tio­ner­na fort­sat­te med ro­mar­na. Na­tur­fi­lo­so­fen Pli­ni­us den äld­re (23–79 e.kr.) ci­te­ra­de He­ro­dot, men an­tog att Ni­len kom från ber­gen i Ned­re Mau­re­ta­ni­en – da­gens Ma­roc­ko. Det var in­te för­rän på 1800-ta­let som en rad ex­pe­di­tio­ner, led­da av eu­ro­pé­er, bör­ja­de lö­sa gå­tan. År 1875 be­vi­sa­de den wa­le­sisk-ame­ri­kans­ke jour­na­lis­ten Hen­ry Mor­ton Stan­ley (1841–1904) att Vi­ta Ni­len kom från Victo­ri­a­sjön i Ugan­da. Re­dan 1860 ha­de dock brit­ten John Han­ning Spe­ke (1827–1864) hit­tat Victo­ri­a­sjön och upp­kal­lat den ef­ter drott­ning Victo­ria. År 1862 hit­ta­de han Ni­lens mynning från sjön, men följ­de den in­te så långt att hans upp­täckt blev er­känd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.