Ökensprid­ning

Jord­bruks­om­rå­den slu­kas av kry­pan­de sand i en skräm­man­de takt.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Var­je år för­svin­ner 0,2 pro­cent an­vänd­bart jord från regn­fat­ti­ga om­rå­den över he­la värl­den. Det kanske in­te lå­ter myc­ket, men be­ho­vet av vat­ten och mat ökar. Jor­dens be­folk­ning för­vän­tas fak­tiskt att öka med fy­ra mil­jar­der in­nan år 2100. Ökensprid­ning upp­står när jord­bruks­om­rå­den an­vänds så in­ten­sivt att de blir ut­ar­ma­de. Det­ta gäl­ler i syn­ner­het i om­rå­den med torrt kli­mat där eko­sy­ste­men re­dan är sår­ba­ra för tor­ka. Många av de drab­ba­de om­rå­de­na är hem för värl­dens fat­ti­gas­te be­folk­ning­ar. Hjor­dar som be­tar gräs skra­par bort jor­den med si­na ho­var och jor­den od­las så myc­ket att den i stort sett för­lo­rar al­la nä­rings­äm­nen. Gif­ti­ga sal­ter sam­las upp och jord­bruks­om­rå­de­na över­sväm­mas när de över­vatt­nas. Vat­ten och vind gör pro­ble­met än­nu stör­re ge­nom att sköl­ja bort den nä­rings­ri­ka jor­den. Ef­ter ett tag finns det ingen­ting an­nat än öken kvar.

Ing­en av jor­dens kon­ti­nen­ter är im­mun mot ökensprid­ning. Om­kring en tred­je­del av vår pla­net är di­rekt be­rörd – och den väx­an­de be­folk­ning­en är den främs­ta or­sa­ken. Ökensprid­ning är dock ingen­ting nytt. Forsk­ning ty­der på att may­ain­di­an­der­nas un­der­gång 900 f.kr. möj­li­gen or­sa­ka­des av be­folk­nings­till­växt och ef­ter­föl­jan­de od­ling­ar i bran­ta slutt­ning­ar med öm­tå­lig jord.

Ökensprid­ning har för­ödan­de ef­fek­ter för män­ni­skor och mil­jö. Bön­der­na ris­ke­rar svält och sjuk­do­mar om de flyt­tar bort från den ut­ar­ma­de jor­den. Damm från de drab­ba­de om­rå­de­na kan även le­da till lung­sjuk­do­mar. I Ki­na slu­kar sand­stor­mar och sand­dy­ner från den stän­digt väx­an­de Go­bi­ök­nen he­la by­ar och på­ver­kar luft­kva­li­te­ten i Beijing, 80 kilo­me­ter bort.

I Sa­hel-re­gi­o­nen i Afri­ka le­der ökensprid­ning­en ock­så till ökad risk för tor­ka. När ve­ge­ta­tio­nen stän­digt drar sig läng­re tillbaka och ex­po­ne­rar den ble­ka san­den, re­flek­te­ras än­nu mer vär­me. Det­ta le­der i sin tur till mind­re av­dunst­ning av fuk­tig luft och fär­re regn­moln. När ökensprid­ning­en väl har bör­jat ac­ce­le­re­rar pro­ces­sen med and­ra ord av sig självt.

Sår­bar­het And­ra re­gi­o­ner Akut ut­satt Hög Mo­de­rat Låg Torrt Kallt Frukt­bart, in­te sår­bart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.