Otro­li­ga Ama­zo­nas

Lär kän­na värl­dens mäk­ti­gas­te flod och regn­sko­gen som om­ger dess strän­der.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Inga bro­ar kor­sar flo­dens hu­vud­ka­nal. Bris­ten på stä­der gör det onö­digt att star­ta så­da­na pro­jekt. Den mas­si­va söt­vat­ten­ström­men blan­das ut i den sal­ta At­lan­ten upp till 1 600 kilo­me­ter från land. He­la 15 pro­cent av jor­dens fiskar­ter (3 000) hål­ler till i Bra­si­li­ens Ama­zo­nas.

Ama­zo­nas är en av värl­dens två längs­ta flo­der. Den sträc­ker sig otro­li­ga 6 800 kilo­me­ter från öst till väst ge­nom Sy­da­me­ri­ka, det är li­ka långt som av­stån­det mel­lan New York och Rom. Den är även värl­dens störs­ta flod i vo­lym och trans­por­te­rar 20 pro­cent av värl­dens söt­vat­ten och mer vat­ten än de sju näst störs­ta flo­der­na till­sam­mans. Den gi­gan­tis­ka ström­men ma­tas med regn och snö som fal­ler i ett ne­der­börds­om­rå­de i cir­ka 40 pro­cent av Sy­da­me­ri­ka. Det­ta om­rå­de kal­las för Ama­zo­nas­bäc­ke­net och är om­gi­vet av tre bergs­ked­jor; An­der­na i väs­ter, hög­län­der­na i Guy­a­na i norr och hög­län­der­na i Bra­si­li­en i sö­der. Ama­zo­nas­bäc­ke­net har fått sitt namn från flo­den. Det är värl­dens störs­ta låg­land, med en yta på cir­ka sju mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter. Det är un­ge­fär li­ka stort som Austra­li­en. På si­na bre­das­te stäl­len sträc­ker bäc­ke­net sig he­la 2 780 kilo­me­ter från norr till sö­der. Om­kring 85 pro­cent av om­rå­det är täckt av regn­skog.

Regn­sko­gen är värl­dens störs­ta (drygt 12 gång­er Sve­ri­ges yta). Den­na tätt be­vux­na re­gi­on in­ne­hål­ler hälf­ten av värl­dens åter­stå­en­de regn­skog och kal­las of­ta för jor­dens lung­or. Det upp­skat­tas att un­ge­fär 20 pro­cent av värl­dens sy­re pro­du­ce­ras av Ama­zo­nas träd­kro­nor, som an­vän­der kol­di­ox­id och fri­gör sy­re i en stor­ska­lig fo­to­syn­tes­. Regn­sko­gen i Ama­zo­nas­bäc­ke­net har bil­dats tack va­re det tro­pis­ka kli­ma­tet. Om­rå­det lig­ger cir­ka 15 gra­der från ekva­torn. För­hål­lan­de­na är var­ma och fuk­ti­ga året om, med li­ten va­ri­a­tion mel­lan sä­song­er­na. Ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tu­ren lig­ger runt 26 gra­der och det reg­nar i ge­nom­snitt 250 da­gar om året. Det sta­di­ga, tro­pis­ka kli­ma­tet gör att många snabbt väx­an­de väx­ter trivs bra. På ba­ra en hek­tar av Ama­zo­nas regn­skog i Ecu­a­dor hit­ta­de fors­ka­re otro­li­ga 473 oli­ka träd­ty­per. De högs­ta trä­den kan bli upp till 46 me­ter höga och le­va i tu­sen­tals år. De sto­ra träd­kro­nor­na tar emot upp till 70 pro­cent av lju­set och 80 pro­cent av reg­net. Det hind­rar vattnet från att nå skogs­bot­ten. Un­der träd­top­par­na finns en slags and­ra vå­ning som är full av mind­re träd och bus­kar.

När ett träd dör kom­mer ett mind­re träd el­ler ett skott snabbt växa fram och ta över platsen i so­len. När ett träd dör fal­ler lö­ven snabbt och bi­drar till eko­sy­ste­mets nä­ring i sko­gen. Ama­zo­nas­bäc­ke­net kryl­lar av liv. Mer än en av tio ar­ter le­ver i Ama­zo­nas regn­skog och många finns ba­ra här. Här finns bland an­nat 20 pro­cent av värl­dens få­gelar­ter, 370 rep­tilar­ter, tu­sen­tals träd­le­van­de va­rel­ser och 7 500 fjä­rilsar­ter. Som jäm­fö­rel­se finns det cir­ka 60 dag­fjä­rilsar­ter i Eng­land och 122 i Sve­ri­ge.

Än­nu fler ar­ter är fort­fa­ran­de okän­da. En­ligt WWF (World Wi­de Fund for Na­tu­re) upp­täck­tes i ge­nom­snitt tre nya växt- och djurar­ter var­je dag mel­lan 1999 och 2009. Bland de som upp­täck­tes fanns en fy­ra me­ter lång orm, en skal­lig pa­pe­go­ja och en blind, schar­la­kans­röd havs­katt.

Regn­sko­gen ho­tas av av­skog­ning och kli­mat­för­änd­ring­ar. En fram­ti­da tem­pe­ra­tur­för­höj­ning på fy­ra gra­der skul­le tor­ka ut 85 pro­cent av sko­gen in­om hund­ra år. Un­der lop­pet av de se­nas­te 50 åren har minst 12 pro­cent av trä­den hug­gits ned till för­mån för jord­bru­ket. Runt 80 pro­cent av des­sa nyupp­rät­ta­de jord­bruks­om­rå­den an­vänds som be­tes­mar­ker för bo­skap. Regn­sko­gen är så stor att den pro­du­ce­rar 50 pro­cent av reg­net som fal­ler där. Med fär­re träd kan regn­sko­gen tor­ka ut och dö på grund av tor­ka el­ler brän­der. WWF var­nar för att ve­ge­ta­tio­nen i Ama­zo­nas regn­skog in­ne­hål­ler mel­lan 90 och 140 mil­jar­der ton kol. Om var­je dö­en­de växt släpp­te ut sin lag­ra­de kol i at­mo­sfä­ren skul­le det öka den glo­ba­la upp­värm­ning­en be­tyd­ligt.

Bro­ar Bräckt vat­ten Fiskar­ter

Vägen bloc­ke­ra­des Flod Stad i djung­eln

För 15 mil­jo­ner år se­dan rann Ama­zo­nas ut i Stil­la ha­vet. Se­dan steg An­der­na och flo­den var tvung­en att hit­ta nya vägar. Ama­zo­nas vat­ten­ni­vå kan va­ri­e­ra med svind­lan­de 15 me­ter. Ma­naus är en hamn­stad med 1,6 mil­jo­ner in­vå­na­re som en­bart kan nås via en väg el­ler flo­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.