Så bil­das kol

Väx­ter­na som dog in­nan di­no­sau­ri­er­na är ovär­der­li­ga 300 mil­jo­ner år se­na­re.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Kol är nöd­vän­digt för vå­ra mo­der­na liv. Näs­tan 40 pro­cent av värl­dens elekt­ri­ci­tet kom­mer från för­brän­ning av kol. Kol an­vänds dess­utom för att gö­ra fly­tan­de bräns­le, plast, be­tong och till och med pro­duk­ter som lus­scham­po.

Kol har många avan­ce­ra­de an­vänd­nings­om­rå­den, men i grund och bot­ten är det ba­ra en bergart som bil­dats av fos­si­le­ra­de väx­ter som dog i träsk upp till 100 mil­jo­ner år in­nan de första di­no­sau­ri­er­na. Un­der si­na liv sam­la­de de för­hi­sto­ris­ka väx­ter­na ener­gi från so­len och lag­ra­de det som kol. Vi för­brän­ner kol i kraft­verk för att fri­gö­ra den­na gam­la so­le­ner­gi. Det är där­för kol ibland kal­las för be­gravt sol­sken.

Kol be­står i hu­vud­sak av kol och vat­ten. Kol med bra kva­li­tet in­ne­hål­ler li­te vat­ten och fri­gör myc­ket ener­gi när det bränns. Kol med säm­re kva­li­tet har le­gat läng­re ned i jor­den och in­ne­hål­ler mer vat­ten och oren­he­ter. Ko­lets kva­li­tet be­stäms allt­så be­ro­en­de på vat­ten- och kol­in­ne­håll. Upp till tio pro­cent av ko­lets vikt be­står av den gul­ak­ti­ga ke­mi­ka­li­en sva­vel. Mo­der­na kraft­verk hind­rar sva­vel från att släp­pas ut i at­mo­sfä­ren, då det or­sa­kar skad­lig sur ne­der­börd. Al­la de fos­si­la bräns­len vi brän­ner (kol, olja och gas) är kol­ri­ka res­ter ef­ter för­hi­sto­ris­ka or­ga­nis­mer. Vi sä­ger att fos­si­la bräns­len in­te är för­ny­ba­ra ef­tersom det tar mil­jon­tals år att fyl­la upp des­sa gam­la ener­gi­la­ger ef­ter de an­vänts upp.

En bi­pro­dukt av för­brän­ning­en av kol är kol­di­ox­id­gas, som spe­lar en stor roll i den glo­ba­la upp­värm­ning­en.

Träd och an­nan enorm ve­ge­ta­tion väx­te kraf­tigt i träsk och över­sväm­ma­de sko­gar. De sjönk till träs­kets bot­ten när de dog. De dö­da väx­ter­na lös­te in­te upp sig helt i vattnet på grund av sy­re­brist. Det sam­la­des hö­gar av del­vis rutt­na väx­ter som ska­pa­de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.