Var är det störst risk att bli träf­fad av blix­ten?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ge­ne­rellt blixt­rar det mer på som­ma­ren. Så det är störst risk att bli träf­fad av blix­ten där det är som­mar he­la året, näm­li­gen i Afri­ka – när­ma­re be­stämt byn Ki­fu­ka i De­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken Kon­go. Var­je år sker det mer än 150 blixt­ned­slag här, in­om ett om­rå­de på en kvadrat­kilo­me­ter. Roy Sul­li­van bod­de in­te i Ki­fu­ka, men han lyc­ka­des än­då bli träf­fad av blix­ten vid sju oli­ka till­fäl­len när han ar­be­ta­de som parkvakt i na­tio­nal­par­ken i She­nan­do­ah i USA. Sta­ten Vir­gi­nia, där han bod­de, får många blixt­ned­slag var­je år. Ef­tersom Sul­li­van ar­be­ta­de bland ber­gen var ris­ken för att bli träf­fad än­nu stör­re.

Vad är den högs­ta vind­has­tig­he­ten som upp­mätts (förutom i en tor­na­do)? 407 km/h Vind­by­ar på 407 km/h un­der cyk­lo­nen Oli­via 1996.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.