Vad är hög­höjds­blix­tar?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Hög­höjds­blix­tar är at­mo­sfä­ris­ka och elekt­ris­ka fe­no­men som upp­står i öv­re at­mo­sfä­ren, allt­så hög­re upp i at­mo­sfä­ren än van­li­ga blix­tar. Hög­höjds­blix­tar­na som kal­las blåa jet­strå­lar (blue jets) ses i re­gel 40–50 km över mar­ken, me­dan rö­da äl­vor (red spri­tes) ska­pas än­nu läng­re upp, mel­lan 50–100 km över mar­ken. Blåa jet­strå­lar är kä­gel­for­ma­de ljus­fe­no­men över ovä­dersmol­nen. De har ingen­ting med blix­tar att gö­ra, ut­an är blåa på grund av jo­ni­se­ra­de emis­sio­ner från kvä­ve. Äl­vor kan ha oli­ka for­mer och har häng­an­de ten­tak­ler på un­der­si­dan. De upp­står när po­si­tivt lad­da­de blix­tar slår ned i mar­ken från mol­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.