Blixt­ty­per

Blix­tar är ett oför­ut­säg­bart fe­no­men och långt ifrån en­het­li­ga.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Pärl­bands­blixt

Det­ta är en typ av blixt från moln till mar­ken där ned­sla­get bryts upp i mind­re, ski­nan­de sek­tio­ner (pär­lor­na) och som va­rar läng­re än en van­lig ur­ladd­ning Fö­re­komst: Säll­synt

Lin­je­blixt

Det­ta sker ba­ra i ovä­der med kraf­ti­ga vin­dar och fle­ra re­tur­ned­slag, där var­je ef­ter­föl­jan­de ned­slag blå­ses till si­dan om det fö­re­gå­en­de och ska­par en syn­lig lin­je­ef­fekt. Fö­re­komst: Gans­ka säll­synt

Gaf­fel­blixt

Ett ned­slag från moln till mar­ken med många för­gre­ni­nar och kort, otro­lig kraf­tigt ljus. Fö­re­komst: Van­lig

Ko­ro­na

En all­män term som be­skri­ver fle­ra oli­ka ty­per av blix­tar från moln till miln där blixt­ka­na­len i ned­sla­get in­te är syn­lig. Det­ta ska­par ett dif­fust ljus i de om­kring­lig­gan­de mol­nen. Fö­re­komst: Van­lig

Me­gablixt

En term som ibland an­vänds för att be­skri­va blix­tar i öv­re at­mo­sfä­ren. De upp­står i stra­to­sfä­ren, meso­sfä­ren och ter­mo­sfä­ren. Fö­re­komst: Fre­kvent

Klot­blixt

Klot­blix­tar sak­nar ve­der­ta­gen ve­ten­skap­lig för­kla­ring. Det är oer­hört lju­sa, sfä­ris­ka ur­ladd­ning­ar som en­ligt någ­ra få ögon­vitt­nen va­rar i fle­ra se­kun­der och kan rö­ra sig med vin­den. Fö­re­komst: Oer­hört säll­synt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.