Frus­na vat­ten­fall

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Isklätt­ra­re i Co­lo­ra­do tar sig var­je vin­ter an ett fru­set vat­ten­fall som heter The Fang – en fri­ståen­de istapp som är över 30 me­ter hög och fle­ra me­ter bred. Idén om ett fru­set vat­ten­fall kan tyc­kas märk­lig. Flo­der kyls ner lång­samt då vattnet är i kon­stant rö­rel­se, stän­digt blan­dar sig och för­de­lar vär­me. När tem­pe­ra­tu­ren fal­ler un­der frys­punk­ten kyls vattnet ned och det bil­das is­kri­stal­ler. Des­sa är ba­ra någ­ra få mil­li­me­ter, men de sät­ter igång frys­pro­ces­sen ge­nom att bin­da sig till varand­ra. Isen fäs­ter sig på un­der­la­get el­ler bil­dar istap­par på ber­gets kan­ter. Ef­ter en lång pe­ri­od med ky­li­ga tem­pe­ra­tu­rer fry­ser vat­ten­fal­let till is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.