Äls­ka­de jul.

Jul&Advent - - Grönt Och Skönt -

Det är med stor för­vän­tan vi ploc­kar fram lå­dor­na med julpynt när ju­len när­mar sig. En jul är fylld av tra­di­tio­ner och vi tyc­ker om att bli påmin­da om hur ju­len kän­des när vi var barn. Sam­ma sak gäl­ler de julde­ko­ra­tio­ner som vi an­vän­der år ef­ter år. Vi vill få dig att kän­na jul­stäm­ning med de­ko­ra­tio­ner som ly­ser upp bå­de in­ne och ute. Jul­be­lys­ning från Mark­slöjd är tra­di­tion!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.