KUL MED KA­NEL­STÅNG

Jul&Advent - - 3 X Kransar -

Den­na krans hål­ler sig länge, bå­de ute och in­ne, men bla­den från häl­so­blom­man kan be­hö­va by­tas ut ef­ter ett tag. Ett par ka­nel­stäng­er ger den­na grö­na krans ex­tra ad­vents­stäm­ning. Här har Christof­fer var­vat myr­ten, mjuktall, bru­nia, al­bi­flo­ra och kvis­tar med al­kot­tar. Ett par blad av dok­tor Wes­terlunds häl­so­blom­ma sät­ter ex­tra piff.

Gör så här: 1. Ta fram kransstom­men och fäst stål­trå­den or­dent­ligt med en knut så att den sit­ter or­dent­ligt fast i stom­men in­nan du bör­jar fäs­ta väx­ter.

2. Klipp väx­ter­na i kvis­tar. Ju läng­re kvis­tar, desto yvi­ga­re krans.

3. Ta en växt och håll den tätt in­till stom­men. Vi­ra stål­tråd runt så att kvis­ten sit­ter, ett el­ler två varv bru­kar räc­ka. Dra åt hårt, ef­tersom väx­ten krym­per när den tor­kar. Lägg näs­ta växt tätt in­till och om­lott och fäst med stål­tråd, ett el­ler två varv.

4. Ta en ka­nel­stång och lägg den på väx­ter­na. Vi­ra or­dent­ligt med stål­tråd runt om. Stål­trå­den ska synas och blir en char­mig de­ko­ra­tion i sig.

5. Fyll stom­men ge­nom att var­va väx­ter­na och sätt en ka­nel­stång till på lämp­ligt stäl­le, fäst på sam­ma sätt som ovan.

När du fått på li­te grönt är det dags att fäs­ta en ka­nel­stång på det grö­na.

Ett blad av dok­tor Wes­terlunds häl­so­blom­ma bry­ter av fint.

Christof­fer bru­kar vi­ra upp stål­trå­den på en pin­ne, det gör det lät­ta­re att job­ba med den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.