Lei­la:

Jul&Advent - - Julmysigt -

”När det är jul är det jät­te­här­ligt att få un­na sig”

För­u­tom saff­rans­bröd och pep­par­ka­kor så gör Lei­la all­tid Rocky Ro­ad. Det go­di­set blev en dun­der­suc­cé när Lei­la först gjor­de det i ett av si­na jul­pro­gram och det har bli­vit so­nens fa­vo­rit, fast med ros­ta­de frön i stäl­let för nöt­ter ef­tersom han är nö­tal­ler­gi­ker.

Kloc­kan tre på julaf­tons ef­ter­mid­dag, la­gom till Kal­le An­ka på tv, du­kas allt det go­da upp på fa­mil­jens got­te­bord. Till­sam­mans med det söta finns ock­så pain d’épi­ces, ett franskt krydd­bröd, och fle­ra sor­ters ost.

– För att få plats med ju­lens ef­ter­rät­ter och go­dis skip­par jag allt kött på jul­bor­det och äter mest ba­ra lax, sill och po­ta­tis. Jul­skin­ka äter jag på knäc­ke kväl­len fö­re julaf­ton då vi har up­pe­sit­tar­kväll och rimstu­ga i kö­ket, sä­ger Lei­la och me­nar att om man äter bå­de lunch och mid­dag på julaf­ton blir det en him­la mas­sa disk och plock.

Dess­utom or­kar man in­te nju­ta av allt det söta.

– Ju­len är en tid då man verk­li­gen ska un­na sig och läg­ga al­la måsten åt si­dan. Äter vi och vå­ra barn sund och häl­so­sam mat till var­dags kan vi med gott sam­ve­te nju­ta av ju­lens go­da. Ba­ra för att man ba­kar en plåt med saff­rans­bul­lar så äter man ju in­te he­la plå­ten.

Lei­la ba­kar gär­na ock­så mer häl­so­sam­ma al­ter­na­tiv men hon ser dem in­te som en er­sätt­ning för tra­di­tio­nel­la des­ser­ter ut­an mer som ett kom­ple­ment.

– Även om jag gil­lar ka­kor le­ver jag ett häl­so­samt liv och äter sund och bra mat. Men nu är det jul och då är det väl jät­te­här­ligt att få un­na sig. Det tror jag att de fles­ta hål­ler med mig om, sä­ger Lei­la, som mest av allt öns­kar sig en lugn och skön jul med myc­ket tid med bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.