Fixa ju­len bud­get­s­mart

Klap­par i dri­vor till al­la, hem­met trans­for­me­rat till en juldröm och ett över­flöd av de­li­ka­tes­ser i da­gar­na tre. Ett stör­re jul­fi­ran­de är of­ta allt an­nat än bil­ligt. Men det finns många sätt att ka­pa kost­na­der­na – och vem vet, kanske får du en li­te frid­fu

Jul&Advent - - Julklappar - Text CHARLOTTA DAHL­GREN

verk­li­gen omist­lig? I många mind­re hem är den ju dess­utom rik­tigt svår att få plats med. Ett al­ter­na­tiv kan va­ra en mi­ni­gran i kru­ka, som går att få för någ­ra ti­or. All­ra bil­li­gast och fak­tiskt väl­digt fint är att sät­ta någ­ra la­gom sto­ra gre­nar av tall- el­ler gran­ris i en sta­dig vas på gol­vet. Har du tur hit­tar du nå­gon ned­blåst tall­gren att ploc­ka från el­ler så kanske du kan få li­te spill hos gran­för­säl­ja­ren.

VAR DIS­KRET

Väl­jer du att kö­pa en el­ler fle­ra ju­li­ga de­tal­jer till hem­met, sat­sa på nå­got du tror du kom­mer att tyc­ka om i fle­ra år fram­åt. Bra bå­de för bud­ge­ten och för mil­jön.

7. MO­DER­NI­SE­RA MED VEGO

Ki­lo­pri­set på rot­fruk­ter och grön­sa­ker lig­ger all­tid vä­sent­ligt läg­re än för kött och fisk. Så mer grönt på jul­bor­det be­ty­der in­te ba­ra nyt­ti­ga­re, vack­ra­re och mer spän­nan­de mat ut­an ock­så spa­ra­de kro­nor.

8. GÖR DET TILL­SAM­MANS

Ju­len är ju ge­men­ska­pens hög­tid, el­ler hur? Själv­klart har det ett högt sym­bol­vär­de att åstad­kom­ma jul­bor­det med ge­men­sam­ma kraf­ter. Och på kup­pen får al­la si­na fa­vo­ri­trät­ter sam­ti­digt som ing­en be­hö­ver knäc­ka sin ekonomi.

9. BLI EN RESTRÄDDARE

Även om du lyc­kats dra ner på an­ta­let sor­ter och rät­ter så blir det ga­ran­te­rat kvar av jul­ma­ten och själv­klart får ing­et gå till spil­lo. An­vänd fan­ta­sin och ska­pa nya rät­ter med det du har som bas. Skin­kan kan gå ner i en pas­tagra­täng, bli pytti­pan­na el­ler bräc­kas och ätas med ägg­rö­ra. Glöggslat­tar kan an­vän­das till att ko­ka in frukt, som pä­ron el­ler man­da­ri­ner. Kål­res­ter kan bli bas i en sal­lad med grö­na blad, nöt­ter och vi­nä­grett. Rökt lax kan top­pas med li­te pep­par­rotsost och bli en god ka­na­pé till ny­års­bubblet. det är ba­ra tre ex­em­pel på jul­klap­par som de fles­ta blir väl­digt gla­da att få. Och som är väl­digt bil­li­ga att till­ver­ka, sär­skilt om du har fri till­gång till äpp­len el­ler ling­on. Att fram­stäl­la en de­li­ka­tess åt nå­gon du tyc­ker om är en verk­lig kär­leks­hand­ling. Sat­sa på en fin burk el­ler in­slag­ning så är suc­cén gi­ven. And­ra bra pre­sen­ter är sylt el­ler mar­me­lad, saft, hem­gjort go­dis, tor­kad svamp el­ler oli­ka for­mer av grön­sak­sin­lägg­ning­ar el­ler pick­les.

11. HEMVIRKAT, HEMSTICKAT, HEMSNICKRAT …

Är du hän­dig, konst­när­lig el­ler åt­minsto­ne li­te pyss­lig? En unik klapp i din uni­ka de­sign är tro­ligt­vis vad al­la i din om­giv­ning öns­kar sig. Bra och la­gom sto­ra pro­jekt kan va­ra hals­duk, soff­kud­de, pläd, få­gel­bord, pall el­ler vac­kert skrin.

12. GE DIN TID

Även all­mänt fix­an­de i hem­met går att ge bort,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.