SÅ LYC­KAS DU – SKÖT OM OCH STAJLA

Jul&Advent - - Julens Blommor -

Välj gär­na svensk­od­lat, det är bätt­re för mil­jön.

Vatt­na spar­samt. Vatt­na helst på fa­tet el­ler i kan­ten av kru­kan, ef­tersom lö­ken in­te gil­lar att bli blöt. Låt gär­na jor­den tor­ka upp in­nan du vatt­nar igen.

Skip­pa nä­ring­en. Allt som be­hövs finns re­dan i väx­ten.

Ställ kru­kan ljust. Står den för mörkt finns ris­ken att stäng­lar­na väx­er sig långa och rang­li­ga.

Ställ ama­ryl­li­sen varmt om du vill att den ska blom­ma fort. Vill du tvärtom skju­ta upp blom­ning­en stäl­ler du den sva­la­re. En sval pla­ce­ring gör att den blom­mar läng­re.

Välj en tung och sta­dig kru­ka. När ama­ryl­li­sen väx­er sig hög ökar ris­ken för att kru­kan väl­ter.

Stöt­ta gär­na stäng­lar­na om de blir långa och häng­i­ga. An­vänd blom­pin­nar el­ler gre­nar från na­tu­ren.

Om stäng­lar­na blir väl­digt långa finns det risk att he­la kru­kan väl­ter. Då kan du väl­ja att gö­ra snitt­blom­mor av ama­ryl­li­sen. Skär av stjäl­ken och sätt i en vac­ker vas. Blom­man är vac­ker en­sam, men fun­kar även ut­märkt till­sam­mans med and­ra snitt­blom­mor.

Låt fan­ta­sin flö­da när du staj­lar. Sätt ihop grup­per med and­ra väx­ter. Mur­grö­na blir vac­kert till, lik­som hor­ten­sia. Om ama­ryl­li­sen går i blom till ny­år får du en fest­lig bu­kett med tul­pa­ner. El­ler de­ko­re­ra med mos­sa, kot­tar, gre­nar el­ler en och an­nan grankvist.

Pla­ce­ra gär­na i li­te ruf­fa kru­kor, kor­gar el­ler gam­la trälå­dor, det blir en skön kon­trast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.