SÅ LYC­KAS DU – SKÖT OM OCH STAJLA

Jul&Advent - - Julens Blommor -

Tänk på att hy­a­cin­ter kan dof­ta oli­ka starkt. Vill du ha stark, me­del el­ler svag doft? Kol­la doft­märk­ning­en som finns på svensk­od­la­de.

Köp när knop­pen är grön så att du får föl­ja he­la ut­veck­ling­en fram till fullt ut­sla­gen blom­ma. Plan­te­ra om i stör­re kru­ka el­ler i ett ar­range­mang.

Ställ hy­a­cin­ten i fönst­ret el­ler läng­re in i rum­met. Den kla­rar bå­de och, men und­vik att pla­ce­ra den di­rekt ovan­för ele­ment.

Vill du för­länga blom­nings­ti­den kan du pla­ce­ra väx­ten sva­la­re un­der nat­ten, till ex­em­pel på en in­gla­sad bal­kong så länge det in­te är mi­nus­gra­der där.

Vatt­na spar­samt, men så pass of­ta att jor­den in­te tor­kar ut. Vatt­na runt lö­kar­na – in­te di­rekt på.

Om väx­ten blir lång och rang­lig kan du stöt­ta med blom­pin­nar.

Hy­a­cin­ter blir fi­na i glas. Gam­la sylt­bur­kar el­ler dricks­glas på fot blir snyggt. Det finns även sär­skil­da hy­a­cint­glas med plats för lö­ken. Ska­ka då av jor­den från lö­ken. Skölj för­sik­tigt bort de sista jor­dres­ter­na med vat­ten. Häll vat­ten i gla­set, så pass myc­ket att röt­ter­na – men in­te själ­va lö­ken – lig­ger i vat­ten. Röt­ter­na fyl­ler snart gla­set. Glöm in­te att fyl­la på vat­ten allt ef­tersom.

Sätt tre styc­ken hy­a­cin­ter i vack­ra glas som du stäl­ler på en sil­ver­bric­ka – och du får ett stäm­nings­fullt stil­le­ben. Gam­la kon­serv­bur­kar el­ler plå­tel­ler trälå­dor blir ock­så snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.