Snyggt i snön

Allt du be­hö­ver är vat­ten, ett par hin­kar och en kall vin­ter­natt. Gör en vac­ker islyk­ta och njut av na­tu­rens eget pynt.

Jul&Advent - - Fixa Snölyktan -

En islyk­ta i träd­går­den ly­ser upp i mörk­ret och är kul och en­kel att gö­ra. Pas­sa på när ter­mo­me­tern vi­sar mi­nus­gra­der. Om du vill smyc­ka lyk­tan li­te ex­tra kan du läg­ga i fi­na kvis­tar, gran- el­ler tall­ris, kot­tar, blom­mor el­ler nå­got an­nat vac­kert. Vill du ha en fär­gad lyk­ta kan du i stäl­let till­sät­ta ka­ra­mell­färg i din fa­vo­rit­ny­ans.

Gör så här: 1. Häll vat­ten

2. Lägg

i en hink el­ler bun­ke.

i even­tu­el­la de­ko­ra­tio­ner. 3. Pla­ce­ra se­dan en mind­re hink el­ler bun­ke in­u­ti den vat­ten­fyll­da och in­nan­för de­ko­ra­tio­ner­na. Lägg i en tyngd, till ex­em­pel en sten. Låt det stå ut­om­hus tills det fry­ser. 4. Ta bort tyng­den, fyll den lil­la for­men Text AN­NI­KA HÄLLQVIST

med varmt vat­ten tills den loss­nar från isen. Spo­la se­dan den ytt­re hin­ken med varmt vat­ten från ut­si­dan och ta bort den från isen.

5. Ställ ett ljus i mit­ten av islyk­tan, tänd lju­set och njut av det vack­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.