Bubb­la in det nya året!

Klart vi ska ha mous­se­ran­de vin på ny­årsaf­ton. Men ska bubb­lor­na ser­ve­ras som för­drink el­ler till tolvsla­get? Var­för in­te bå­de och? Och kanske dess­utom nå­got glas där­e­mel­lan.

Jul&Advent - - Nyårsbubbel - Text JON HANSSON

Ge­nom­gå­en­de cham­pagne ver­kar kanske som en meny från Den sto­re Gats­by el­ler tsa­rens hov men var­för in­te ta ut sväng­ar­na årets sista dag? Och det finns ju an­nat gott bub­bel som in­te gör ja­nu­a­ris bud­get fullt så kärv. Här någ­ra för­slag på vad som kan pas­sa till vad:

FÖR­DRINK Det kan va­ra fres­tan­de att spa­ra det bäs­ta till sist, men gör tvärtom. Knäck den fi­na skum­pan nu el­ler till för­rät­ten. Dy­ra, sub­ti­la vi­ner är täm­li­gen bort­kas­ta­de på par­ty­hat­ti­ga gäs­ter el­ler druck­na ut­om­hus ur plast­glas i svinky­la och krut­rök. Här finns två sko­lor. Den ena för­or­dar knas­ter­torr och ap­ti­tre­tan­de cham­pagne. Det kan stå ”ze­ro do­sage”el­ler ”ex­tra brut”på bu­tel­jen. Den and­ra tvärtom ett flir­tigt bub­bel med li­ten söt­ma. Le­ta ef­ter ett ”sec”på eti­ket­ten el­ler ett ”halv­torrt”i be­skriv­ning­en.

GO­DA TILL­TUGG:

Po­tati­schips (en­kelt och oö­ver­träf­fat) Sal­ta mand­lar Smör­stek­ta snit­tar med grädd­fil, li­te hac­kad lök och löj­rom/sikrom/lax­rom

Ost­gra­ti­ne­ra­de smör­degs­stäng­er

Par­me­san­chips FÖRRÄTT Ja, det kan va­ra smar­rigt med en rå­biff till förrätt men var­för krång­la till det? På ny­årsaf­ton äter vi skal­djur till förrätt. Bas­ta. Och då kan det va­ra lä­ge att väd­ra en mer nor­mal­torr cham­pagne. Är vi på vårt fest­li­gas­te hu­mör kan det rent av bli en år­gångs­di­to. De har lag­rats li­te läng­re och bru­kar bju­da på mer kom­plex­i­tet och här­li­ga to­ner av rostat bröd och jäst ut­ö­ver den van­li­ga ci­trus­syr­lig­he­ten och äpp­le­na. Sär­skilt bra år är: 1996, 2002 och 2008. Men en cré­mant el­ler en ita­li­ensk Fer­ra­ri skäms in­te hel­ler för sig på start­lin­jen.

GOTT TILL:

Kall kokt el­ler gra­ti­ne­rad hum­mer

Per­nod- och fänkåls­gra­ti­ne­ra­de havs­kräf­tor To­ast ska­gen Bryn­ta pil­grim­smuss­lor i smör­sås

HUVUDRÄTT Är det ox­fi­lé som gäl­ler så stäl­ler vi bubb­lor­na på kyl­ning. Det går att dric­ka bub­bel till allt men rött är of­tast go­da­re till nöt, vilt och lamm. Van­kas där­e­mot fisk, få­gel el­ler ljust kött ut­an allt­för bur­du­sa till­be­hör kan vi myc­ket väl pop­pa en cham­pagne även här. Gär­na en smak­rik, ex­em­pel­vis Bol­ling­er, el­ler en så kal­lad blanc de no­irs, allt­så gjord på de blå dru­vor­na pi­not no­ir och pi­not meuni­er men ut­an den grö­na char­don­nay. Rosé­er av cham­pagnskt el­ler an­nat slag bru­kar ock­så va­ra li­te fyl­li­ga­re.

GOTT TILL:

Platt­fisk el­ler torsk­rygg i vitvins­sås med hem­gjord pas­ta

Ugns­stekt kyck­ling med sel­le­ri- och po­ta­tis­puré

Kalvrack med svamp­sås Jon Hansson har koll på ny­års­bubblet.

OST Vitt vin – som cham­pagne – fun­kar ut­märkt med ost. Ba­ra de in­te är för do­mi­ne­ran­de i sma­ken som lång­lag­ra­de kit­tos­tar el­ler amp­ra blå­mö­ge­los­tar som stil­ton och ro­que­fort. De fles­ta tor­ra bub­bel blir bra här. Fort­sätt gär­na med even­tu­el­la över­bliv­na skvät­tar från hu­vud­rät­ten.

SPE­CI­ELLT GO­DA OS­TAR TILL TORRT BUB­BEL: Em­men­ta­ler Gre­vé Com­té Bril­lat Sa­va­rin Brie Mil­da getos­tar

DES­SERT Med ett sött bub­bel kan vi fort­sät­ta mous­se­ra även till ef­ter­rätt. Ser­ve­ra gär­na nå­got syr­ligt och gräd­digt/ krä­migt. Myc­ket söta des­ser­ter med cho­klad el­ler ko­la trivs bätt­re med än­nu sö­ta­re des­sertvi­ner. Sik­ta på en ita­li­ensk mosca­to d’Asti el­ler le­ta ef­ter ord som ”se­mi-sec”, ”de­mi-sec”, ”doux”el­ler ”car­te blan­che” på eti­ket­ten.

DES­SER­TER SOM GIL­LAR BUB­BEL: Pav­lo­va med bär Glass med plom­mon­kom­pott och fli­sa­de brän­da mand­lar

Pêche Mel­ba med va­nilj­sa­bayon­ne

TOLVSLA­GET Ky­lan och even­tu­ell blåst ute tar kål på de fles­ta mer sub­ti­la aro­mer. De som even­tu­ellt över­le­ver kom­mer att för­svin­na i krut­rö­ken från fyr­ver­ke­ri­er­na. Allt­så: ta nå­got en­kelt och bil­ligt. Hu­vud­sa­ken är ju att det sä­ger popp och att al­la har nå­got att skå­la i.

Gott nytt!

Tips! Hand­la i tid. I mel­lan­da­gar­na bru­kar det va­ra ur­ploc­kat i hyl­lor­na. Är du ute i hyf­sat god tid hin­ner du dess­utom be­stäl­la vi­ner som in­te finns på just ditt bo­lag.

Se ba­ra till att ha ett re­jält bat­te­ri med flas­kor. Det är lätt att sabre­ra och de fles­ta på fes­ten bru­kar vil­ja för­sö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.