Det vik­ti­gas­te med julen

Jul&Advent - - Innehåll -

Jmys­tisk­tu­len kan va­ra en stres­sig hög­tid. Julklappss­hop­ping, jul­bak, jul­bord med jobb, lu­ci­a­tåg, lu­ci­a­tågsklä­der som

för­svun­nit se­dan för­ra året och dy­ker upp i sista se­kund ba­ra för att vi­sa sig va­ra för små trots att man köp­te (för) stor stor­lek för­ra året. Det är märk­ligt hur en må­nad som kän­des så lång när man var barn (”Mam­ma, blir det ALDRIG julaf­ton?”) kan kän­nas så kort när man är vux­en. Där­för gäl­ler det att bör­ja i tid. Det är näm­li­gen ba­ra då man hin­ner med julens ab­so­lut vik­ti­gas­te punkt. Och det är för­stås jul­klap­par­na. Nej, jag sko­ja­de ba­ra. Det är nju­tet, så klart! Att fak­tiskt ta sig ti­den att to­va eg­na ull­ku­lor till gra­nen till­sam­mans med barnen, me­dan jul­mu­si­ken rul­lar i bak­grun­den. Att ba­ka julgodis in­te en gång, ut­an två, för att det blir bätt­re and­ra gång­en (och fram­för allt för att ni re­dan ätit upp förs­ta sat­sen – var­för vän­ta?).

Julen hand­lar ju fak­tiskt in­te om hur gra­nen såg ut det året, och än mind­re om hur många klappar det låg där­un­der. Den hand­lar om att få va­ra till­sam­mans med dem du äls­kar mest och ska­pa fi­na min­nen ihop. Att pyss­la, ska­pa och ba­ka är ett ut­märkt sätt att fi­ra julens san­na syf­te. Det ger eo­ner mer till­freds­stäl­lel­se än en enorm jul­klapps­bud­get. Men det be­hö­ver jag ju knap­past be­rät­ta för dig. Du har köpt den här tid­ning­en, är up­pen­bar­li­gen ute i god tid och re­do att pyss­la och nju­ta. Du är högst tro­ligt­vis re­dan ett jul­proffs. Mej­la gär­na mig di­na bäs­ta jul­tips och be­rät­ta vad du tyck­te om den här tid­ning­en, så tar vi med oss det till näs­ta år. Till­sam­mans blir vi än­nu bätt­re.

God jul!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.