Så här ut­käm­pa­des kal­la kri­get

Kalla kriget - - Innehåll -

GLÖM ÖP­PEN KRIGFÖRING OCH TRA­DI­TIO­NEL­LA STRI­DER, KAL­LA KRI­GET VAR HEM­LIGT, MANIPULATIVT OCH TÄVLINGSINRIKTAT

– OCH ÄN­DÅ PRE­CIS LI­KA FAR­LIGT SOM AL­LA STÖR­RE KON­FLIK­TER.

När man tän­ker sig ett krig bru­kar de fles­ta få bil­der av strids­vag­nar som rul­lar över fäl­ten och skott som av­los­sas mel­lan fi­en­der i krig. Det går of­ta att iden­ti­fi­e­ra tyd­li­ga si­dor, se trupp­för­flytt­ning­ar och föl­ja de ter­ri­to­ri­el­la fram­steg de gör. Det här var myc­ket tyd­ligt un­der and­ra världs­kri­get när de al­li­e­ra­de, in­klu­si­ve Stor­bri­tan­ni­en, USA och Sov­je­tu­ni­o­nen, slogs på sam­ma si­da mot ax­el­mak­ter­na.

Men det som följ­de var nå­got myc­ket an­norlun­da. En djup och lång­va­rig miss­tro mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen gav upphov till en ny, mo­dern typ av kon­flikt. Men den här gång­en var stri­der­na in­di­rek­ta och för­sig­gick på fler fron­ter och var mer tak­tis­ka än bara be­väp­na­de stri­der, när de oli­ka le­dar­na i de in­blan­da­de län­der­na hit­ta­de nya sätt att spän­na musk­ler­na på.

Pre­cis som två käbb­lan­de barn som brå­kar om vems sa­ker som är bäst skul­le bå­da si­dor stö­ta bort varand­ra, även om det gjor­des via spi­o­nage, pro­pa­gan­da, eko­no­misk hjälp, kapp­rust­ning och bildan­det av mi­li­tä­ra ko­a­li­tio­ner. Ing­en si­da mis­sa­de chan­sen att vi­sa upp sin på­ståd­da över­läg­sen­het på al­la möj­li­ga sätt och de var orubb­li­ga i sin tro på att den ideologiska väg de valt var den rät­ta.

Re­sul­ta­tet blev ett glo­balt död­lä­ge mel­lan su­per­mak­ter som på fle­ra punk­ter för­de värl­den till ran­den av ut­plå­ning. Att det in­te blev så be­rod­de på att bå­da si­dor pri­märt var fo­ku­se­ra­de på för­svar, styr­ka och hot: för­svar av sin egen livs­fö­ring, styr­ka i för­hopp­ning om att de skul­le vin­na kri­get om det in­träf­fa­de och hot för att vi­sa att al­la för­sök till uppror skul­le va­ra lön­lö­sa och näs­tan helt sä­kert slå slint.

På så sätt var det en far­lig men än­då li­te för­vå­nan­de ri­va­li­tet som så små­ning­om de­la­de öst från väst och frös po­si­tio­ner­na un­der år­tion­den. Det spred sig över värl­den och sym­bo­li­se­ra­des av byggandet av Berlinmuren – en tyd­lig av­gräns­ning mel­lan dem och oss för bå­da si­dor. Här tit­tar vi när­ma­re på hur kon­flik­ten ma­ni­fe­ste­ra­de sig.

RE­SUL­TA­TET BLEV ETT GLO­BALT DÖDLAGE MEL­LAN SU­PER­MAK­TER SOM PÅ FLE­RA PUNK­TER FÖR­DE VÄRL­DEN

TILL RAN­DEN AV UT­PLÅ­NING.

Första­maj­pa­ra­den på Rö­da tor­get i Moskva var bara ett av många till­fäl­len då Sov­je­tu­ni­o­nen vi­sa­de upp sin mi­li­tä­ra makt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.