KOREAKRIGET

25 JU­NI 1950–27 JULI 1953, KOREA

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

När and­ra världs­kri­get tog slut de­la­des Korea i två, där Sovjet och Ki­na kon­trol­le­ra­de den nor­ra de­len och USA kon­trol­le­ra­de den söd­ra. Den nord­ko­re­ans­ke le­da­ren Kim Il-Sung vil­le för­e­na de två hal­vor­na, och med stöd av Sovjet och Ki­na in­va­de­ra­de hans sol­da­ter Syd­ko­rea 1950. Det gjor­de att Fö­ren­ta

Na­tio­ner­na sva­ra­de ge­nom att skic­ka sol­da­ter led­da av USA för att tryc­ka till­ba­ka den in­va­de­ran­de ar­mén. Det kom­mu­nis­tis­ka Ki­na gav sig då in i kri­get, vil­ket re­sul­te­ra­de i yt­ter­li­ga­re 2,5 år av stri­der längs grän­sen mel­lan de två län­der­na. Det var i prak­ti­ken en strid mel­lan ka­pi­ta­lism och kom­mu­nism som slu­ta­de i va­pen­stil­le­stånd. Pre­si­dent Dwight D. Ei­senho­wer ha­de ho­tat att med att an­vän­da al­la nöd­vän­di­ga me­del – in­klu­si­ve kärn­va­pen – om ett freds­av­tal in­te gick att få fram.

USA TES­TAR SIN FÖRS­TA VÄTEBOMB OCH TAR TÄ­TEN I KAPPRUSTNINGEN 1 NO­VEM­BER 1952, STILLA HA­VET JO­SEF STA­LIN DÖR I EN HJÄRTATTACK 5 MARS 1953, KUNTSEVO, SOV­JE­TU­NI­O­NEN SOV­JE­TU­NI­O­NEN OCH SJU SATELLITSTATER UNDERTECKNAR DEN MI­LI­TÄ­RA WARSZAWAPAKTEN 14 MAJ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.