KU­BAKRI­SEN

16 OK­TO­BER – 28 OK­TO­BER 1962, KU­BA

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Värl­den var nä­ra ett apo­ka­lyp­tiskt kärn­va­pen­k­rig när kal­la kri­get tog en skräm­man­de vänd­ning. Re­vo­lu­tions­le­da­ren Fi­del Castro ha­de styrt Ku­ba se­dan 1959, men hans be­slut att för­stat­li­ga ame­ri­kans­ka fa­bri­ker och plan­ta­ger gjor­de att Washing­ton ut­fär­da­de ett eko­no­miskt em­bar­go som fick Castro att vän­da sig till Sov­je­tu­ni­o­nen för stöd. Rys­sar­na ut­veck­la­de mis­sil­ba­ser på ku­bansk mark med mer­par­ten av USA in­om räck­vidd och de var be­red­da att be­väp­na dem med kärn­va­pen­am­mu­ni­tion. Ba­ser­na upp­täck­tes av ame­ri­kans­ka spa­nings­flyg­plan och fick USA att snabbt bloc­ke­ra Ku­ba med far­tyg för att för­hind­ra att Sovjet le­ve­re­ra­de ut­rust­ning­en. Det led­de till ett ut­dra­get död­lä­ge som fick värl­den att stå stilla. Med ame­ri­kans­ka plan i luf­ten, ut­rus­ta­de med kärn­va­pen­bom­ber, och med rys­ka far­tyg som kom allt närm­re bör­ja­de USA för­be­re­da en in­va­sion av Ku­ba.

Till he­la värl­dens lätt­nad blin­ka­de Sovjet först. De gick med på att vän­da, om USA lo­va­de att in­te in­va­de­ra. USA gick ock­så i hem­lig­het med på att av­lägs­na de mis­si­ler de pla­ce­rat i Tur­ki­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.