IC­KE-SPRIDNINGSAVTALET FÖR KÄRN­VA­PEN UNDERTECKNAS

1 JULI 1968, NEW YORK

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Man kom över­ens om att spri­dan­det av kärn­va­pen mås­te stop­pas, så USA och Sov­je­tu­ni­o­nen un­der­teck­na­de ett av­tal som skul­le för­hind­ra sprid­ning­en. Det var i högs­ta grad av självin­tres­se ef­tersom kost­na­den för att ta fram kärn­va­pen vi­sat sig hög för bå­da si­dor, men när av­ta­let träd­de i kraft den 1 mars 1970 ap­plå­de­ra­des det än­då. En­ligt vill­ko­ren lo­va­de län­der med kärn­va­pen att in­te säl­ja el­ler över­läm­na dem till län­der ut­an kärn­va­pen, och det har se­dan dess va­rit en vik­tig över­ens­kom­mel­se som har un­der­teck­nats av de fles­ta län­der med kärn­va­pen.

TJECKOSLOVAKIEN BLIR TILL­FÄL­LIGT FRITT FRÅN SOV­JE­TU­NI­O­NEN 5 APRIL 1968–21 AUGUSTI 1968, TJECKOSLOVAKIEN NIXON BE­SÖ­KER KI­NA EF­TER ATT LAN­DET BLI­VIT MEDLEM I FN 21 FEB­RU­A­RI 1972– 28 FEB­RU­A­RI 1972, KI­NA AUGUSTO PINOCHET TAR MAK­TEN I EN CIA-STÖDD...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.