LE­NIN

Kalla kriget - - Ur­sprung -

Le­nins vi­sion var ett sam­häl­le styrt av fol­ket, för fol­ket där al­la re­sur­ser de­la­des li­ka. Han vil­le helt kros­sa tan­ken på bor­gar­skap (en sam­hälls­ord­ning som styr­des av de ri­ka) och trod­de att sta­tens makt så små­ning­om skul­le för­blek­na.

Lands­grän­ser sågs som gam­mal­mo­digt och Le­nin an­såg att värl­den skul­le del­ta i en enad re­vo­lu­tion. Han vil­le spri­da kom­mu­nis­men över he­la jor­den och såg fram­för sig hur al­la na­tio­ner skul­le enas i en världs­stat. 1921 års nya eko­no­mis­ka po­li­tik tillät en­skil­da att äga si­na eg­na fö­re­tag. Det in­ne­bar att bön­der kun­de ar­be­ta fritt, be­hål­la och hand­la med si­na eg­na va­ror.

Det upp­munt­ra­de till en själv­stän­dig eko­no­mi. Le­nin an­såg att värl­dens al­la för­tryck­ta folk ha­de rätt att själ­va fat­ta be­slut och in­te skul­le be­hö­va fo­ga sig i sta­tens vil­ja.

Men han var ock­så an­sva­rig för Röd ter­ror och be­ord­ra­de att många av hans mot­stån­da­re skul­le av­rät­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.